logo
Thời khóa biểu tuần 49 đến tuần 56 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 23/8/2020) - Cập nhật ngày 22/7/2020 (TKB Tuần 53-56)

 Thời khóa biểu tuần 49 đến tuần 56 (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 23/8/2020)

Thời khóa biểu:                 TKB TUẦN 49-52;                       TKB TUẦN 53-56

Lịch Thi:                             LỊCH THI TUẦN 49-52;            LỊCH THI TUẦN 53-56

Kế hoạch Phòng, Khoa:    NHÓM GV TUẦN 49-50;           NHÓM GV TUẦN 51-52

                                             NHÓM GV TUẦN 53-54;           NHÓM GV TUẦN 55-56

Kế hoạch Phòng học:        PHÒNG HỌC TUẦN 49-52;       PHÒNG HỌC TUẦN 53-56

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền