logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 ĐẾN TUẦN 33 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 26/01/2021 (CẬP NHẬT TKB TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 33)-cập nhật ngày 24/2/2021 (điều chỉnh Thời khóa biểu, bắt đầu học tập từ ngày 01/3/2021)

 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 ĐẾN TUẦN 33 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021) - CẬP NHẬT NGÀY 26/01/2021 (CẬP NHẬT TKB TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 33)-cập nhật ngày 24/2/2021 (điều chỉnh Thời khóa biểu, bắt đầu học tập từ ngày 01/3/2021)

Thời khóa biểu:                  TKB TUẦN 26 - 29;                  TKB TUẦN 30 - 33

Lịch thi:                              LỊCH THI TUẦN 26 - 29;         LỊCH THI TUẦN 30 - 33

Kế hoạch Phòng, Khoa:    NHÓM GV TUẦN 26 - 27;        NHÓM GV TUẦN 28 - 29

                                            NHÓM GV TUẦN 30 - 31;        NHÓM GV TUẦN 32 - 33

Kế hoạch Phòng học:       PHÒNG HỌC TUẦN 26 - 29;    PHÒNG HỌC TUẦN 30 - 33