logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 ĐẾN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 10/5 ĐẾN NGÀY 04/7/2021) - CẬP NHẬT NGÀY 13/5/2021 - TKB ĐIỀU CHỈNH - DẠY ONLINE THEO TB 74, NGÀY 11/5/2021 - CẬP NHẬT NGÀY 02/6/2021 - CẬP NHẬT TKB TUẦN 46 - 49

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 ĐẾN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 10/5 ĐẾN NGÀY 04/7/2021) - CẬP NHẬT NGÀY 13/5/2021 - TKB ĐIỀU CHỈNH - DẠY ONLINE THEO TB 74, NGÀY 11/5/2021 - CẬP NHẬT NGÀY 02/6/2021 - CẬP NHẬT TKB TUẦN 46-49

Thời khóa biều:                 TKB TUẦN 42 - 45;                    TKB TUẦN 46- 49

Lịch thi:                              LỊCH THI TUẦN 42 - 45;         LỊCH THI TUẦN 46 - 49

Kế hoạch Phòng, Khoa:    NHÓM GV TUẦN 42 - 43;        NHÓM GV TUẦN 44 - 45

                                             NHÓM GV TUẦN 46 - 47;        NHÓM GV TUẦN 48 - 49

Kế hoạch Phòng học:         PHÒNG HỌC TUẦN 42 - 45;     PHÒNG HỌC TUẦN 46 - 49