logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 ĐẾN TUẦN 57 (TỪ NGÀY 05/7/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - CẬP NHẬT LẠI LÚC 16H, NGÀY 31/7/2021 (LỊCH THI ONLINE TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - GIÁO VIÊN COI THI DO CÁC BỘ MÔN TỰ SẮP XẾP.

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 ĐẾN TUẦN 57 (TỪ NGÀY 05/7/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - CẬP NHẬT LẠI LÚC 16H, NGÀY 31/7/2021 (LỊCH THI ONLINE TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - GIÁO VIÊN COI THI DO CÁC BỘ MÔN TỰ SẮP XẾP.

Thời khóa biểu:                  TKB TUẦN 50 - 53;                      TKB TUẦN 54 - 57

Lịch thi:                               LỊCH THI TUẦN 50 - 53;            LỊCH THI TUẦN 54 - 57

Kế hoạch Phòng, Khoa:     NHÓM GV TUẦN 50 - 51;           NHÓM GV TUẦN 52 - 53

                                             NHÓM GV TUẦN 54 - 55;            NHÓM GV TUẦN 56 - 57

Kế hoạch Phòng học:         PHÒNG HỌC TUẦN 50 - 53;       PHÒNG HỌC TUẦN 54 57