logo
logo
Hướng dẫn sử dụng Google meet tham gia học trực tuyến Tuần sinh hoạt tuần công dân

HƯỚNG DẪN DÙNG GOOGLE MEET TRÊN MÁY VI TÍNH
 
Bước 1: Mở https://www.google.com.vn/ kích vào nút Sign in (Đăng nhập) để đăng nhập Email mà Nhà trường đã cấp cho từng sinh viên (trên trang Nhập học trực tuyến → chọn nút Xem thông tin lớp học khóa 2021) như hình sau:
 
 
-         Nhập email:
 
-         Nhập Password:
 
Đăng nhập thành công ta chọn vào biểu tượng 9 nút trong hình tròn như hình sau:
 
 


Tùy bạn thuộc lớp nào thì kích vào tượng phòng học Google meet với hình dưới đây:
-          Phòng số 1 dành cho sinh viên lớp:  D21XDK2, D21XDK3, D21XDK4, D21CTC1
-          Phòng số 2 dành cho sinh viên thuộc các lớp học còn lại