logo
logo
Thông báo đăng ký học phần Online - Học cùng D23 HK 1 năm 2023-2024

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE - HỌC CÙNG KHÓA D23 HK 1, 2023 - 2024
 
P. QLĐT thông tin đến sinh viên về việc gian hạn đăng ký học cải thiện đợt 3:
+ Thời gian đăng ký: từ ngày 18/09/2023 đến 30/09/2023;
+ Điều kiện đăng ký: các học phần có số tiết đã học không vượt quy định (20% số tiết);
 
Lưu ý:
Sau thời gian trên P. QLĐT không tiếp nhận xử lý đăng ký các trường hợp bổ sung.