logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022)

Thời khóa biểu:                      TKB TUẦN 1 - 4

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 1 - 4

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 1 - 2;          NHÓM GV TUẦN 3 - 4

Kế hoạch Phòng học:             PHÒNG HỌC TUẦN 1 - 4