logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (dành cho sinh viên được xét vào đợt ngày 27/6/2023)

 Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (trong đợt xét ngày 27/6/2023) về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận:

- Thời gian: buổi sáng từ 8h30 đến 10h30; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30 bắt đầu từ ngày 17/7/2023;

- Địa điểm: tại phòng Quản lý Đào tạo; Tầng 3 nhà hiệu bộ.

2. Sinh viên sau khi xem danh sách công nhận tốt nghiệp, kiểm tra thông tin cá nhân. Thời gian phản hồi thông tin điều chỉnh (nếu có sai sót) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/7/2023 (kênh phản hồi qua email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn).

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 468/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/6/2023 => xem chi tiết;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 469/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/6/2023 => xem chi tiết;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 470/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/6/2023 => xem chi tiết.

Trân trọng.