logo
logo
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (dành cho sinh viên được xét vào đợt tháng 8/2023)

 Nhà trường thông báo đến toàn bộ sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp trong tháng 8/2023 về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận:

- Thời gian: buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h30 đến 16h30 bắt đầu từ ngày 08/9/2023;

- Địa điểm: tại phòng Quản lý Đào tạo, tầng 3 Nhà hiệu bộ.

2. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 582/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/8/2023 => xem chi tiết;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 583/QĐ-ĐHXDMT ngày 18/8/2023 => xem chi tiết;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp số 629/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/8/2023 => xem chi tiết.

Lưu ý: sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có điều chỉnh phản hồi cho phòng QLĐT. Mọi thông tin phản hồi qua địa chỉ email: giaidaptotnghiep@muce.edu.vn (thời gian phản hồi đến hết ngày 15/9/2023).

Trân trọng.