logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 28 (TỪ NGÀY 08/01/2024 ĐẾN NGÀY 04/02/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 28 (TỪ NGÀY 08/01/2024 ĐẾN NGÀY 04/02/2024)

Thời khóa biểu:                        TKB TUẦN 25 - 28

Lịch thi:                                     LỊCH THI TUẦN 25 - 28

Kế hoạch Phòng, Khoa:           NHÓM GV TUẦN 25 - 26;          NHÓM GV TUẦN 27 - 28

Kế hoạch Phòng học:               PHÒNG HỌC TUẦN 25 - 28

TKB học GDTC4 Tuần 25 - 28 các lớp D22CNK1, D22XCK1, D22QSC1, D22QLC1, D22QDC1