logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ĐẾN TUẦN 36 (TỪ NGÀY 04/3 ĐẾN NGÀY 31/3/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ĐẾN TUẦN 36 (TỪ NGÀY 04/3 ĐẾN NGÀY 31/3/2024)

Thời khóa biểu:                         TKB TUẦN 33 - 36

Lịch thi:                                      LỊCH THI TUẦN 33 - 36

Kế hoạch Phòng, Khoa:            NHÓM GV TUẦN 33 - 34;      NHÓM GV TUẦN 35 - 36

Kế hoạch Phòng học:                PHÒNG HỌC TUẦN 33 - 36

TKB học GDTC4 tuần 33 - 36 các lớp D22CNK1, D22XCK1, D22QSC1, D22QLC1, D22QDC1