logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 40 (TỪ NGÀY 01/4 ĐẾN NGÀY 28/4/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 40 (TỪ NGÀY 01/4 ĐẾN NGÀY 28/4/2024)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 37 - 40

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 37 - 40

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 37 - 38;           NHÓM GV TUẦN 39 - 40

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 37 - 40

TKB học GDTC4 tuần 37 - 40 các lớp D22CNK1, D22XCK1, D22QSC1, D22QLC1, D22QDC1