logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 ĐẾN TUẦN 36 (TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 02/4/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 03/02/2023 (CẬP NHẬT TKB TUẦN 33 - 36)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 ĐẾN TUẦN 36 (TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 02/4/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 03/02/2023 (CẬP NHẬT TKB TUẦN 33 - 36)

Thời khóa biểu:                  TKB TUẦN 29 - 32;                   TKB TUẦN 33 - 36

Lịch thi:                               LỊCH THI TUẦN 29 - 32;         LỊCH THI TUẦN 33 - 36

Kế hoạch Phòng, Khoa:     NHÓM GV TUẦN 29 - 30;      NHÓM GV TUẦN 31 - 32

                                              NHÓM GV TUẦN 33 - 34;      NHÓM GV TUẦN 35 - 36

Kế hoạch Phòng học:          PHÒNG HỌC TUẦN 29 - 32;     PHÒNG HỌC TUẦN 33 - 36

Thời khóa biểu VHVL:      THÁNG 02/2023