logo
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 11/3/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Báo cáo viên là đồng chí Dương Phú Hùng - Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Tuy Hòa.
Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 28/11/2022 của Thành ủy Tuy Hòa về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Miền Trung xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai theo Kế hoạch số 28 của BCH đảng bộ.
Báo cáo viên Dương Phú Hùng - Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Tuy Hòa
 
Học tập Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các nội dung sau:
- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 - Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương sáu khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng đến các tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE