logo
logo
TOẠ ĐÀM BÀI VIẾT “TỰ HÀO VÀ TIN TƯỞNG DƯỚI LÁ CỜ VẺ VANG CỦA ĐẢNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH, VĂN HIẾN VÀ ANH HÙNG” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thực hiện hướng dẫn số 81-HD/BTG ngày 04/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa và Kế hoạch 49-KH/ĐU ngày 15/5/2024 của Đảng ủy, ngày 21/5/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) đã tổ chức buổi tọa đàm về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu; Hội đồng trường, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị - Pháp luật.
 
       Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Những tư tưởng thể hiện trong bài viết khơi gợi niềm tự hào và ý chí vượt qua khó khăn, thử thách, khát vọng vươn lên, xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, khởi động quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời hiệu triệu, định hướng, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, tập trung trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng, phát triền nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường. Đó là niềm tin vào Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tiền đồ tươi sáng của đất nước và dân tộc, niềm tin vào cơ đồ chưa bao giờ chúng ta có được như ngày hôm nay”.
TS. Phạm Ngọc Tiến – Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội đồng trường – Chủ trì buổi toạ đàm
Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã được nghe 05 tham luận của các giảng viên của Bộ môn Lý luận chính trị - Pháp luật. Các tham luậnđã cung cấp đầy đủ thông tin, phân tích cụ thể, chi tiết nội dung bài viết với 3 phần cơ bản: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…  
 
TS. Lê Sơn Tùng – Giám đốc TT Truyền thông & Quan hệ DN với tham luận “Từ bài viết của Tổng Bí thư suy nghĩ về vấn đề bảo vệ đường lối chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay”
ThS. Lê Thị Mến với Tham luận “Từ bài viết của Tổng Bí thư đến việc nhận thức sâu sắc hơn về CNXH ở Việt Nam và hoạt động giảng dạy CNXHKH trong nhà trường”
ThS. Nguyễn Thị Tiến với Tham luận “Giá trị bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”
Tham gia thảo luận trực tiếp tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung có ý nghĩa quan trọng như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thông điệp bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; về đường lối kinh tế thị trường định hướng XHCN; về vấn đề đại đoàn kết dân tộc và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Thông qua buổi tọa đàm về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, chúng ta mãi mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.
Tin bài: Truyền thông MUCE