logo
Ba công khai năm học 2019-2020

BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
 
NĂM HỌC 2019-2020:
1.
 CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 17)
   
   
   
  
  
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (BIỂU MẪU 18)
 
Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT (BIỂU MẪU 19)
 
   
4.
CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN (BIỂU MẪU 20)
 
    
5.
CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BIỂU MẪU 21)
 
   
 
 
 
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền