logo
Thông báo tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa D15MT, D17CD2

     Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa D15MT, D17CD2 về việc tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cùng với khóa D15, D16CTN2. Sinh viên theo dõi kế hoạch chi tiết về Lễ trao bằng (theo Thông báo số 216/TB-ĐHXDMT ngày 21/10/2020) và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn (theo Thông báo số 226/TB-ĐHXDMT ngày 29/10/2020).

Thông báo số 216/TB-ĐHXDMT về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học khóa D15, D16CTN2 và sinh viên các khóa trước.pdf

Thông báo số 226/TB-ĐHXDMT về việc tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp của sinh viên D15MT, D17CD2 cùng với sinh viên khóa D15, D16CTN2.pdf

Trân trọng.

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền