logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN DỞ DANG HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021 (TUẦN 57 ĐẾN TUẦN 60 - TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 19/9/2021 (DỪNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT)

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN DỞ DANG HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021 (TUẦN 57 ĐẾN TUẦN 60 - TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 19/9/2021 (DỪNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT)

Thời khóa biểu:                   TKB TUẦN 57 - 60

Lịch thi:                                LỊCH THI TUẦN 57 - 60

Kế hoạch Phòng, Khoa:      NHÓM GV TUẦN 57 - 58;       NHÓM GV TUẦN 59 - 60

Kế hoạch Phòng học:           PHÒNG HỌC TUẦN 57 - 60