logo
logo
QUẢN LÝ XÂY DỰNG

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
luyen-thi-pmp
 
 
1. NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG LÀ GÌ?
Ngành Quản lý xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý những công việc có liên quan đến hoạt động xây dựng, giám sát triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, lập và thẩm định dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kiểm soát chi phí, vốn đầu tư, hợp đồng xây dựng, chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư, các hoạt động tư vấn dự án có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình ngành Quản lý xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thiết kế đào tạo theo hướng ứng dụng, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo các yêu cầu vị trí việc làm trong lĩnh vực xây dựng về mặt quản lý, giám sát triển khai thực hiện trình tự thực hiện đầu tư xây dựng công trình.
Theo học ngành Quản lý xây dựng, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng thực hành có liên quan đến các công tác:
-     Lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
-     Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư về xây dựngtham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
-     Lập và quản lý tổng mức đầu tư của dự án xây dựng, lập dự toán công trình xây dựng, lập và quản lý chi phí các công trình xây dựng;
-     Phân tích rủi ro dự án, quản lý chất lượng dự án, lập và quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
-     Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
-     Điều phối các nguồn lực của dự án xây dựng.
Sinh viên ngành Quản lý Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung sẽ được học tập và thực hành tại các tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng trong và ngoài tỉnh giúp người học làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên viên:
-     Có thể trở thành chuyên viên tư vấn đầu tư, lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan Nhà nước và các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng;
-     Chuyên viên thuộc các Phòng - Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; thanh tra, giám sát quá trình quyết toán vốn đầu tư;
-     Chuyên viên trợ lý về tài chính, tư vấn đầu tư về xây dựng trong các công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán; 
-     Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý xây dựng.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-     Mã trường:XDT
-     Mã ngành: 7580302
-     Bậc đào tạo: Đại học chính quy
-     Thời gian đào tạo: 4 năm
-     Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
Người tư vấn chuyên môn: TS.Trần Thị Quỳnh Như

(SĐT: 0913411066; Email: tranthiquynhnhu@muce.edu.vn)