logo
logo
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, KINH TẾ & CÔNG NGHỆ NĂM 2024 – ACEAT 2024”

Từ ngày 06/7 đến 07/7/2024, Hội thảo khoa học quốc gia “Những tiến bộ trong Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế & Công nghệ năm 2024 – ACEAT 2024” đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Miền...

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, KINH TẾ & CÔNG NGHỆ NĂM 2024 – ACEAT 2024”

Từ ngày 06/7 đến 07/7/2024, Hội thảo khoa học quốc gia “Những tiến bộ trong Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế & Công nghệ năm 2024 – ACEAT 2024” đã diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng Miền...