logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 ĐẾN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 29/4 ĐẾN NGÀY 26/5/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 ĐẾN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 29/4 ĐẾN NGÀY 26/5/2024)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 41 - 44

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 41 - 44

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 41 - 42;          NHÓM GV TUẦN 43 - 44

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 41 - 44

TKB học GDTC4 tuần 41 - 44 các lớp D22CNK1, D22XCK1, D22QSC1, D22QLC1, D22QDC1