logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC GIỮA CHU KỲ 2021 -2023

Ngày 10/07/2023, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục giai đoạn 2021 - 2023 nhằm đánh giá kết quả cải tiến chất lượng giáo dục theo các khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao chất lượng, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động của Nhà trường.
Ngày 22/2/2021, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 54/QĐ-CEA.UD, cấp Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BDGĐT.
Sau hơn 2 năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục theo các khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, đến nay Nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định. Chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE đã nhấn mạnh, công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm 2023, nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài theo các khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng cho nửa chu kỳ còn lại.
Hội đồng yêu cầu các nhóm chuyên trách, ban thư ký thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, các quy định hiện hành; tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tự đánh giá; phân tích, đánh giá, mô tả những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, chưa làm được, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục. 
Toàn cảnh Hội nghị
TS. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng MUCE, chỉ đạo Hội nghị
 
Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, các nhóm chuyên trách sẽ triển khai ngay các công việc chuyên môn, xây dựng kế hoạch chi tiết, thu thập thông tin, phân tích tiêu chí, thu thập minh chứng …, viết báo cáo tự đánh giá và hoàn thiện báo cáo theo đúng kế hoạch.
 
Tin bài, ảnh: Truyền thông MUCE