logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4 NĂM HỌC 2023 - 2024 (TỪ NGÀY 24/7/2023 ĐẾN NGÀY 20/8/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4 NĂM HỌC 2023 - 2024 (TỪ NGÀY 24/7/2023 ĐẾN NGÀY 20/8/2023)

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 1 - 4

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 1 - 4

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 1 - 2;            NHÓM GV TUẦN 3 - 4

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 1 - 4