logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 (TỪ NGÀY 21/8/2023 ĐẾN NGÀY 17/9/2023)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 (TỪ NGÀY 21/8/2023 ĐẾN NGÀY 17/9/2023)

Thời khóa biểu:                        TKB TUẦN 5 - 8

Lịch thi:                                     LỊCH THI TUẦN 5 - 8

Kế hoạch Phòng, Khoa:           NHÓM GV TUẦN 5 - 6;           NHÓM GV TUẦN 7 - 8

Kế hoạch Phòng học:               PHÒNG HỌC TUẦN 5 - 8