logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 ĐẾN TUẦN 32 (TỪ NGÀY 05/02/2024 ĐẾN NGÀY 03/3/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 ĐẾN TUẦN 32 (TỪ NGÀY 05/02/2024 ĐẾN NGÀY 03/3/2024)

Thời khóa biểu:                      TKB TUẦN 29 - 32

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 29 - 32

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 29 - 30;            NHÓM GV TUẦN 31 - 32

Kế hoạch Phòng học:             PHÒNG HỌC TUẦN 29 - 32

TKB học GDTC4 tuần 29 - 32 các lớp D22CNK1, D22XCK1, D22QSC1, D22QLC1, D22QDC1