logo
logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 27/5/2024 ĐẾN NGÀY 21/7/2024)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 27/5/2024 ĐẾN NGÀY 21/7/2024)

Thời khóa biểu:               TKB TUẦN 45 - 48;                        TKB TUẦN 49 - 52

Lịch thi:                            LỊCH THI TUẦN 45 - 48;              LỊCH THI TUẦN 49 - 52

Kế hoạch Phòng, Khoa:  NHÓM GV TUẦN 45 - 46;             NHÓM GV TUẦN 47 - 48

                                          NHÓM GV TUẦN 49 - 50;              NHÓM GV TUẦN 51 - 52

Kế hoạch Phòng học:      PHÒNG HỌC TUẦN 45 - 48;         PHÒNG HỌC TUẦN 49 - 52