logo
Khoa Khoa học cơ bản

1.    Giới thiệu
Hình 1. Ảnh đại diện của khoa
Khoa Khoa học cơ bản được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường Trung học Xây dựng số 6 vào năm 1976. Khi mới thành lập khoa có tên là Tổ Văn hoá với 5 thầy cô. Đến năm 1992, Nhà trường có quyết định đổi tên thành Tổ Cơ bản.
Năm 2001, trường Trung học Xây dựng số 6 được nâng cấp thành trường Cao đẳng Xây dựng số 3 và Tổ Cơ bản cũng nhận được quyết định thành lập Bộ môn Khoa học cơ bản.
Tháng 10/2010, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập, gồm 2 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Khoa học cơ bản và Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng (GDTC – GDQP).
Tháng 03/2014, Bộ môn Khoa học cơ bản được tách thành 2 bộ môn: Bộ môn Toán và Bộ môn Lý – Hoá.
Tháng 08/2017, Bộ môn Toán và Bộ môn Lý - Hóa đã được sáp nhập trở lại và lấy tên mới là Bộ môn Cơ bản.
Tháng 10/2019, Bộ môn Ngoại Ngữ được tách ra khỏi Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và trở thành bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản.
Hiện nay, Khoa Khoa học cơ bản gồm 3 bộ môn trực thuộc với đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 13 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 Phó giáo sư, 09 Thạc sĩ (01 giảng viên đang làm NCS) và 03 Cử nhân (01 giảng viên đang học cao học).
2.    Cơ cấu tổ chức
Hình 2. Cơ cấu tổ chức của khoa
3.    Chức năng và nhiệm vụ
a.    Chức năng
Khoa Khoa học cơ bản là một đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phù hợp chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện.
b.    Nhiệm vụ
- Đề xuất, điều chỉnh sửa đổi việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Khoa;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Khoa và triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của Trường;
- Chủ trì các công việc liên quan đến khen thưởng, kỷ luật của Khoa;
- Quản lý, điều phối hoạt động của các Bộ môn trực thuộc;
- Đề xuất nhu cầu tuyển dụng cán bộ giảng dạy;
- Quản lý cán bộ thuộc Khoa và người học theo thẩm quyền được giao;
- Đề xuất các kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Khoa bao gồm các việc đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng; Nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Xây dựng, quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy; quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên thuộc Khoa;
- Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
4.    Đội ngũ giảng viên
a.    Giảng viên cơ hữu
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM, HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ EMAIL
Bộ môn Ngoại Ngữ
1
Măng Trần Thu Thủy
Thạc sĩ
Phụ trách Khoa, Trưởng Bộ môn
2
Nguyễn Thị Kim Cúc
Thạc sĩ
Giảng viên
 
3
Hồ Thị Mỹ Linh
Thạc sĩ
Giảng viên
 
4
Bùi Nguyên Tuân
Cử nhân
Giảng viên
 
5
Đặng Tường Lê
Cử nhân
Giảng viên
 
Bộ môn Cơ bản
1
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Phó Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn
 
2
Thạc sĩ, NCS
Phó Trưởng Bộ môn
 
3
Thạc sĩ
Giảng viên
 
4
Thạc sĩ
Giảng viên
 
Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng
1
Thạc sĩ
Trưởng Bộ môn
 
2
Thạc sĩ
Giảng viên
 
3
Thạc sĩ
Giảng viên
 
4
Cử nhân, Học viên cao học
Giảng viên
 
 
b.    Giảng viên kiêm nhiệm
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM, HỌC VỊ
CHỨC DANH
ĐỊA CHỈ EMAIL
1
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Trưởng Phòng Quản lý đào tạo
 
 
2
Dương Văn Danh
Thạc sĩ
Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện
 
3
Hồ Thị Thân
Thạc sĩ
Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo
 
 
5.    Liên hệ
Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà công vụ - 195 Hà Huy Tập - Xã Bình Kiến - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
Điện thoại: (0257).3 821 845