logo
Phòng Công tác sinh viên

I. GIỚI THIỆU:
 
Theo quyết định 565/QĐ-ĐHXDMT, ngày 28/11/2014 về việc kiễn toàn bộ máy phòng công tác HSSV, cơ cấu bộ máy tổ chức của phòng công tác HSSV các bộ phận trực thuộc:  Tổ quản lý học sinh – sinh viên và Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
1
TS.Trịnh Tiến Dũng
Trưởng phòng
 
2
ThS. Lê Văn Khôi
P.Trưởng phòng
 
3
CN. Đào Duy Bôn
Chuyên viên
 
4
CN. Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên
 
5
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhã
Chuyên viên
 
6
Y sĩ. Đinh Thị Lĩnh
Y sỹ đa khoa
 
7
ThS. Lê Trọng Hoài
Chuyên viên
 
8
Trần Đăng Hiền
Nhân viên
 
9
ThS. Lê Quang Tăng
Nhân viên
 
 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
A. Tổ quản lý học sinh, sinh viên
- Chức năng:   
Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung quản lý học sinh- sinh viên trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
-  Nhiệm vụ:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong học sinh-sinh viên:
1.1.  Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của học sinh- sinh viên, đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong học sinh- sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Trường và thực hiện công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện phẩm chất cho HSSV.
1.2. Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ và của Trường. Tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân vào đầu khóa học.
2. Công tác Quản lý học sinh- sinh viên:
2.1. Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan làm các thủ tục tiếp nhận học sinh- sinh viên trúng tuyển vào Trường sau các kỳ thi tuyển sinh hàng năm. Sắp xếp lớp và chỉ định ban cán sự lớp; Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho học sinh-sinh viên…;
2.2. Cấp thẻ sinh viên, quản lý hồ sơ của sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ học sinh- sinh viên để đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các các đơn vị chức năng liên quan;
2.3. Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên tốt nghiệp, chuyển trường hoặc bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương. Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến  học sinh - sinh viên trừ kết quả học tập;
2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý học sinh- sinh viên nội, ngoại trú, xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp; lập hệ thống thông tin quản lý học sinh- sinh viên nội, ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp học sinh- sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro;
2.5. Định kỳ tổ chức cho lãnh đạo nhà trường đối thoại với sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên;
2.6. Đinh kỳ tổ chức xét danh hiệu thi đua, điểm rèn luyện; tập hợp kết quả đề nghị Nhà trường khen thưởng; xét kỷ luật sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường;
      2.7. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, Tài chính kế toán và các Khoa, trung tâm thực hiện xét cấp học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định hiện hành; 
2.8. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa, và giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên cố vấn học tập nắm tình hình, đôn đốc và kiểm tra việc học tập, thực hiện các nội quy, quy chế của Trường cũng như các hoạt động khác của sinh viên;
2.9. Quản lý toàn bộ khu ký túc xá học sinh - sinh viên;
3. Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên.
4 Tổ chức các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị khởi nghiệp trong sinh viên theo kế hoạch nhằm thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường, người học với các cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp sinh viên.
      5. Tìm kiếm, xây dựng và quản lý Quỹ học bổng tài trợ
Kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hình thành Quỹ học bổng tài trợ nhằm động viên, khen thưởng cho HSSV xuất sắc, trợ cấp cho HSSV vượt khó học giỏi và HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phục vụ cho mục đích học tập, sinh hoạt của sinh viên, giúp giảm thiểu những khó khăn trong cuộc sống và nâng cao hiệu quả học tập của HSSV.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu phục vụ công tác, học tập, sinh hoạt và cuộc sống của HSSV nhà trường.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
TS. Trịnh Tiến Dũng
Trưởng phòng
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0942000759
Email: trinhtiendung@muce.edu.vn
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác SV Nhà trường.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng và ban hành các quy định trong Nhà trường về công tác SV.
- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng SV.
- Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí, nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức trong phòng.
- Tổng hợp các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng liên quan đến SV.
- Chỉ đạo tổ chức khám sức khoẻ, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho SV.
- Chỉ đạo quản lý sinh viên nội, ngoại trú.
- Giao ban với các lớp sinh viên; Định kỳ tổ chức cho lãnh đạo Nhà trường đối thoại với SV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH Nhà trường giao.
 
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/KHOI(1).jpg
ThS. Lê Văn Khôi
Phó trưởng phòng
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0905272238
Email: levankhoi@muce.edu.vn
 Có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng phòng các chính sách, biện pháp quản lý SV.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân vào đầu năm học, đầu khóa học.
- Phụ trách công tác giáo viên cố vấn học tập, chọn ban cán sự lớp.
- Quản lý công tác an ninh, trật tự; Xử lý và tổng hợp tình hình SV vi phạm kỷ luật.
- Tổ chức quản lý sinh viên nội, ngoại trú.
- Chỉ đạo và tổ chức hoạt động thi đua của các lớp SV.
- Trực tiếp giám sát công tác y tế trường học (bảo hiểm y tế, khám sức khỏe sinh viên đầu vào, đầu ra, nhập xuất thuốc).
- Phụ trách các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác
- Ký thay các loại giấy tờ xác nhận theo sự phân công.
- Thực hiện công tác quản lý và các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công (đi vắng).
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BINH.jpg
CN. Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0935971766
Email: nguyenthanhbinh@muce.edu.vn
- Tiếp nhận hồ sơ mới, lập danh sách trích ngang, ra quyết định thành lập lớp đưa thông tin lên phần mềm. BSC và website của trường.
- Tổng hợp đánh giá kết quả điểm rèn luyện SV trong trường.
- Tổng hợp danh sách miễn, giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, danh hiệu; cập nhật danh sách SV trở lại học tập sau khi đã bảo lưu, ngừng học những năm trước lên phần mềm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BON.jpg
CN. Đào Duy Bôn
Chuyên viên
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0978644585
Email: daoduybon@muce.edu.vn
- Quản lý học sinh sinh viên học tập tại trường (Thực hiện nội quy, quy chế, quản lý tình hình học tập, rèn luyện hàng tháng, hàng kỳ, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, tổ chức hoạt động thi đua của các lớp SV).
- Quản lý SV khi đến trường học tập và sinh hoạt, thông báo cho gia đình về việc SV bỏ học, nghỉ học, kiểm điểm, nhắc nhở SV vi phạm.
- Phụ trách sinh viên học quân sự
- Soạn thảo quyết định xin thôi học, bảo lưu, vào học, chuyển trường, xoá tên SV; Điều chỉnh, cập nhật SV thôi học, xoá tên, vào học, chuyển trường lên phần mềm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HIEN(1).jpg
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhã
Chuyên viên
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0836009394
Email: nguyenthithanhnha@muce.edu.vn
- Làm nhiệm vụ thư ký phòng (Trình ký, gửi các văn bản đến các đơn vị trong và ngoài trường; trực điện thoại phòng…)
- Tiếp nhận, phân loại, trả kết quả các giấy tờ xác nhận của SV sau khi đã xác nhận
- Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, quyết định, báo cáo theo yêu cầu của phụ trách phòng.
- Nắm bắt thông tin SV khi đến trường học tập và sinh hoạt, chuyển thông tin cho Đ/c Bôn để thông báo cho gia đình về việc SV bỏ học, nghỉ học, kiểm điểm, nhắc nhở SV vi phạm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
Trần Đăng Hiền
Nhân viên quản lý
ĐTCQ: 0257 3821135
ĐTDĐ: 0836906637
Email: trandanghien@muce.edu.vn
- Sắp xếp, bố trí chỗ ở, làm hợp đồng SV ở ký túc xá
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý SV vi phạm trong nội trú.
- Đăng ký tạm trú cho SV nội trú.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Báo cáo thường xuyên tình hình trong khu nội trú với lãnh đạo phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HOAI.jpg
CN. Lê Trọng Hoài
Chuyên viên
ĐTCQ: 0257 3829784
ĐTDĐ: 0932440740
Email: letronghoai@muce.edu.vn
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách đoàn được bí thư đoàn trường phân công.
- Tham gia phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá học đường trong sinh viên đoàn viên, thanh niên.
- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên trong khởi nghiệp sinh viên.
- Hỗ trợ công tác xét trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ (tìm hiểu hoàn cảnh SV khi xét duyệt).
- Phụ trách chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LINH.jpg
Y sỹ. Đinh Thị Lĩnh
Y sĩ đa Khoa - TT hỗ trợ SV và QHDN
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 01278747342
Email:dinhthilinh@muce.edu.vn
Trực tiếp phụ trách công tác y tế trường học:
- Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong Trường và SV.
- Phối hợp theo dõi công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.
- Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
  
Nhân viên quản lý
Ths. Lê Quang Tăng
ĐTCQ: 0257.3829784
ĐTDĐ: 0908780840
Email:lequangtang@muce.edu.v
 
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý SV vi phạm trong nội trú.
- Đăng ký tạm trú cho SV nội trú.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Báo cáo thường xuyên tình hình trong khu nội trú với lãnh đạo phòng.
 
 
V. LIÊN HỆ:
Phòng công tác học sinh, sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 195 Hà Huy Tập - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.  829784               
Email: phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn                                  
Website:  phongcongtacsinhvien.muce.edu.vn