logo
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 I. GIỚI THIỆU
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL)được Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHXDMT, ngày 31/01/2012 trên cơ sở nâng cấp từ Tổ KT&ĐBCL thuộc Phòng Khoa học – Thanh tra.
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Đảm bảo chất lượng
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản và thực hiện công việc thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
- Công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, tiến tới kiểm định Trường và các chương trình đào tạo của Trường theo các Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
-Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;
- Xây dựng các quy định, tiêu chí và thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Nhà trường;
- Công tác tập huấn cho cán bộ, viên chức về đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa, trung tâm kiểm tra, giám sát chất lượng về công tác giảng dạy, học tập và công tác phục vụ giảng dạy, học tập trong toàn Trường;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Chịu trách nhiệm về phôi văn bằng, chứng chỉ;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.2. Công tác Khảo thí
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản,quy định, quy trình thi; cải tiến các biểu mẫu thuộc lĩnh vực khảo thí; phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên toàn trường. Cụ thể:
-  Xây dựng quy trình công tác khảo thí theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường;
-  Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho các ngành đào tạo của Trường;
-  Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các bậc, các hệ đào tạo trong Trường;
- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi;
-  Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra.;
-Tiếp nhận và xử lý các loại đơn, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí;
- Tổng hợp và báo cáo định kỳ cho Ban Giám hiệu về công tác thi, kết quả các kỳ thi;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí.
2.3. Công tác Thanh tra
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, phối hợp thực hiện công tác thanh tra các hoạt động trong Trường, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất hàng năm;
- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác thanh tra;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra.
STT
Họ và tên
Nhiệm vụ cụ thể
1
 

ThS. Nguyễn Vân Trạm, Phụ trách phòng

ĐT: 0942 000 749
Email: nguyenvantram@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
1.1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật toàn bộ hoạt động của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; quản lý chung tất cả các hoạt động thuộc nhiệm vụ của phòng.
1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động về Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
1.3. Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng và của Nhà trường.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác đảm bảo chất lượng
2.1.1.Xây dựng kế hoạch, quy trình và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục;
2.1.2.Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường;
2.1.3.Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong Nhà trường;
2.1.4.Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên;
2.1.5.Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá;
2.1.6.Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động khác về công tác đảm bảo chất lượng;
2.1.7.Xây dựng kế hoạch và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến sau kiểm định đánh giá ngoài cơ sở giáo dục;
2.1.8.Tổ chức xây dựng các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng.
2.2. Công tác khảo thí
2.2.1.Xây dựng và quản lý việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định, quy trình về công tác khảo thí;
2.2.2.Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi nhằm đảm bảo chất lượng các kỳ thi;
2.2.3.Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;
2.2.4.Quản lý điều kiện dự thi;
2.2.5.Quản lý, lưu trữ, bảo mật đề thi;
2.2.6.Tổ chức xây dựng các báo cáo kết quả định kỳ về công tác thi, đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường.
2.3. Công tác thanh tra
2.3.1.Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Nhà trường;
2.3.2.Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, chuyên đề, đột xuất các mặt hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
2.3.3.Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo, việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong Nhà trường;
2.3.4.Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;
2.3.5.Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo;
2.3.6.Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.
2.4. Công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
2.4.1.Quản lý nội dung, hình thức mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
2.4.2.Quản lý việc in ấn, cấp phát, lưu trữ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
2.4.3.Tổ chức xây dựng các báo cáo về công tác quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, lưu trữ các văn bản thuộc lĩnh vực phôi bằng.
2.5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của phòng
2.6. Quản lý công tác thi đua khen thưởng của phòng
2.7. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của phòng
2.8. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp
2.9. Tham gia họp Hội đồng: Khoa học và đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, xét kết quả học tập, thi đua khen thưởng… khối viên chức, người lao động
2.10.  Tổ chức thi sát hạch hành nghề kiến trúc và phát triển nghề nghiệp kiến trúc sư.
2


ThS.Đinh Văn Vinh, Phó Trưởng phòng
ĐT: 0983 515 306
Email: dinhvanvinh@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
1.1. Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng; được Trưởng phòng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác;
1.2. Thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng;
1.3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1.     Công tác đảm bảo chất lượng
2.1.1.Xây dựng kế hoạch, quy trình và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy trình công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo;
2.1.2.Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường;
2.1.3.Tổ chức thăm dò của người học, phối hợp với các đơn vị tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên;
2.1.4.Xây dựng kế hoạch và quản lý việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến sau kiểm định đánh giá ngoài chương trình đào tạo;
2.1.5.Thực hiện 3 công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2.1.6.Thực hiện các báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
2.2.    Công tác khảo thí
2.2.1.Quản lý, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra;
2.2.2.Tổ chức và quản lý công tác chấm thi, chấm phúc khảo thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;
2.2.3.Quản lý, lưu trữ bài thi;
2.2.4.Quản lý phần mềm thi trực tuyến;
2.2.5.Thực hiện các báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu.
2.3.     Công tác thanh tra
2.3.1.Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giáo trình, tài liệu, bài giảng;
2.3.2.Thanh tra thường xuyên công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường;
2.3.3.Thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
2.3.4.Thực hiện các báo cáo và lưu trữ các văn bản thuộc lĩnh vực Thanh tra.
2.4.  Tham gia giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp.
2.5.   Tham gia họp xét học phí, học bổng; xét điểm rèn luyện; thi đua, nghiên cứu khoa học…. khối sinh viên.
2.6. Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công
3

 
CN. Lê Thị Kim Loan, chuyên viên
ĐT: 0918 063 768
Email: lethikimloan@muce.edu.vn
1.   Nhiệm vụ chung
1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khảo thí - thanh tra;
2.2. Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí theo các quy định đối với Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Kiến trúc, Cầu đường: In sao đề thi kết thúc học phần, trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
2.3. Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
2.4. Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
2.5. Dự trù vật tư, văn phòng phẩm của phòng;
2.6. Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng, kiểm kê tài sản, trang thiết bị của phòng;
2.7. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
2.8. Thư ký các lớp Thạc sĩ, liên kết ngoài trường thuộc khoa Kinh tế; kiến trúc; cầu đường;
2.9. Theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động của viên chức trong phòng;
2.10. Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
4

 
ThS. Trịnh Liên Hương, chuyên viên
ĐT: 0913 439 570
Email: trinhlienhuong@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khảo thí - thanh tra;
2.2. Soạn thảo các văn bản đối ngoại quan trọng của Nhà trường thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng;
2.3. Lưu trữ văn bản thuộc lĩnh vực khảo thí và các văn bản chung của phòng;
2.4. Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí theo các quy định đối với khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và sinh viên năm thứ nhất Khoa Xây dựng: In sao đề thi kết thúc học phần, bố trí cán bộ coi thi, giám sát; trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, đề thi, đáp án, điều kiện dự thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
2.5. Tính giờ coi thi cho cán bộ coi thi, giám sát;
2.6. Hỗ trợ sử dụng phần mềm thi online - BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần;
2.7. Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
2.8. Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
2.9. Nhận đề thi, điều kiện dự thi của tất cả các học phần tổ chức thi trong Nhà trường. Bàn giao đề, điều kiện dự thi cho cán bộ trực thi theo lịch phân công;
2.10.  Làm đề nghị, hợp đồng in giấy thi, giấy nháp, túi bài thi…. phục vụ tổ chức thi;
2.11. Thư ký các lớp Thạc sĩ, liên kết ngoài trường thuộc khoa Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị;
2.12. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
2.13. Thư ký các cuộc họp Phòng, thủ quỹ Phòng;
2.14.  Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
5

 
ThS.Trần Minh Loan, chuyên viên
ĐT: 0932 545 682
Email: tranminhloan@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng, xây dựng các kế hoạch về kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng các biểu mẫu, văn bản liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;
2.2. Thiết kế, tham mưu cho lãnh đạo phòng các mẫu phiếu thăm dò người học; các mẫu phiếu điều tra khảo sát khác phục vụ công tác đảm bảo chất lượng;
2.3. Lập kế hoạch, lấy phiếu khảo sát lấy ý kiến người học về nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên;
2.4. Tổng hợp và lập báo cáo kết quả khảo sát người học về nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên;
2.5. Triển khai việc in ấn, cấp phát, lưu trữ, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
2.6. Lập các báo cáo về tình hình in ấn, cấp phát, lưu trữ, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
2.7. Lưu trữ các văn bản thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng;
2.8. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
2.9. Thu, quản lý tiền đảng; chủ tịch công đoàn bộ phận, nữ công;
2.10. Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công
6
 
 
ThS. Phạm Huy Khánh, chuyên viên
ĐT: 0916 524 834
Email: phamhuykhanh@muce.edu.vn
1.    Nhiệm vụ chung
1.1. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được phân công, đề xuất cách thức giải quyết và trực tiếp triển khai nhiệm vụ được giao;
1.2. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về những công việc được phân công.
2.    Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Tham mưu cho lãnh đạo phòng, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khảo thí - thanh tra;
2.2. Tham mưu cho lãnh đạo phòng về phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý của phòng; quản lý phần mềm thi trắc nghiệm - BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần;
2.3. Tạo phòng thi trực tuyến và hỗ trợ giảng viên của tất cả các Khoa trong quá trình tổ chức thi online;
2.4. Thực hiện các nghiệp vụ khảo thí theo các quy định đối với các khóa sinh viên năm thứ hai đến khóa cuối của Khoa Xây dựng: In sao đề thi kết thúc học phần, trực thi, nhận bài thi, làm phách, gửi bài thi cho trưởng bộ môn các khoa được phân công phụ trách; nhận lại bài thi đã chấm, vào điểm, gửi điểm về các khoa được phân công phụ trách; nhận đơn phúc khảo, gửi bài phúc khảo về các khoa chấm, nhận kết quả phúc khảo thông báo cho sinh viên; lưu trữ bài thi, các thông tin thuộc lĩnh vực khảo thí theo quy định; lưu trữ điểm thi…;
2.5. Phối hợp kiểm tra tình trạng đóng học phí của sinh viên trước mỗi kỳ thi;
2.6. Thực hiện các báo cáo về: Thống kê tình hình giao nhận bài thi của giảng viên; thống kê số lượng sinh viên quy phạm quy chế thi; thống kê về số lượng sinh viên đề nghị phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo...;
2.7. Quản lý website của phòng; theo dõi, cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website của Trường;
2.8. Thực hiện công tác ba công khai và lưu trữ văn bản thuộc lĩnh vực 3 công khai;
2.9. Thư ký công tác đảng;
2.10.  Phụ trách các công việc tổ chức thi Olympic hằng năm;
2.11. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
2.12. Thực hiện công tác sát hạch hành nghề kiến trúc và phát triển nghề nghiệp kiến trúc sư;
2.13.  Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
5. ĐỊA CHỈLIÊN HỆ:
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.842686; Email: phongkhaothivadambaochatluong@muce.edu.vn