logo
Khoa Lý luận chính trị

1. GIỚI THIỆU:
Giới thiệu chung:
- Tiền thân của Khoa Lý luận Chính trị là Bộ môn Mác-Lênin được thành lập năm tháng 5 năm 2001. Năm 2009 đổi tên thành Bộ môn Lý luận Chính trị và nâng lên thành lập khoa lý luận Chính trị 2011.
Chức năng - Nhiệm vụ:
1. Thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết và chương trình công tác của cấp trên trong phạm vi khoa quản lý.
2. Tổ chức, thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho tất cả các ngành của các hệ đào tạo được Hiệu trưởng phê duyệt.
3. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học.
4. Thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường.
Thành tích đơn vị đạt được :
Từ năm 2001 đến năm 2015: Khoa Lý luận chính trị liên tục được nhận bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Xây dựng và nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
      Khoa Lý luận Chính trị bao gồm Ban Chủ nhiệm Khoa và  3 bộ môn trực thuộc: 
               1. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin               
               2. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
               3. Bộ môn Pháp luật
3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
STT
Họ và Tên
Học hàm,
học vị
Địa chỉ Email
1
Thạc sĩ
lesontung@muce.edu.vn
2
 
Thạc sĩ
3
Thạc sĩ
4
 
Thạc sĩ
5
Thạc sĩ
6
Thạc sĩ
7
Thạc sĩ
8
Thạc sĩ
vuthiphuongthao@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
nguyenthithutrang@muce.edu.vn
 
 
 
 
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
ĐC: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại:  +84 (057) 3821043, Email: khoalyluanchinhtri@muce.edu.vn,
website: 
http://khoalyluanchinhtri.muce.edu.vn

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền