logo
logo
Phòng Quản lý đào tạo

1. GIỚI THIỆU:
Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống tốt đẹp của phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung vẫn đang từng bước được các thế hệ cán bộ, nhân viên không ngừng xây đắp và phát triển bền vững. Truyền thống vẻ vang qua bao nhiêu năm tháng chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp phòng Quản lý đào tạo phát triển cùng Nhà trường từ những ngày khó khăn gian khổ nhất đến phát triển vững chắc như hôm nay, cũng là cơ sở để cán bộ công nhân viên tiếp tục vững bước trên chặng đường mới đầy triển vọng.Với những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, phòng Quản lý Đào tạo đã không ngừng lớn mạnh, luôn giữ được uy tín trong hoạt động quản lý đào tạo, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, đóng góp tích cực trong công tác phục vụ giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.

http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/IMG_0149.jpg
Tập thể Phòng Quản lý đào tạo
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của nhà trường đã ban hành.
- Nhiệm vụ:
            1. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội;
            2. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong Trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;
            3. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm;
            4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường;
            5. Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
            6. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo;
            7. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa của tất cả các hệ đào tạo trong Trường và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo;
8. Phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập;
9. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập chung cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ chức các lớp học; lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập;
10. Phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xây dựng lịch thi, tổ chức các kỳ thi: kết thúc học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp;
11. Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên và các khoa tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học;
12. Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh-sinh viên;
13. Phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế của học sinh- sinh viên tại các cơ sở ngoài trường;
14. Quản lý kết quả học tập và tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
15. Làm Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh; xét tốt nghiệp, lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
16. Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập; cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp của học sinh- sinh viên theo quy định của Nhà nước.
17. Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở liên kết đào tạo, xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường;
18. Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị bố trí giảng đường theo thời khóa biểu, lịch thi.
19. Tổng hợp, thanh toán giờ giảng cho giảng viên của trường, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng;
20. Chuẩn bị và tổ chức lễ công bố tốt nghiệp hàng năm cho các khóa, lớp.
21. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán, phòng Công tác học sinh sinh viên trong việc thu học phí của học sinh-sinh viên.
22. Thực hiện công tác học vụ, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê về đào tạo theo quy định của Nhà nước.
23. Quản lý công tác Thư viện trong nhà trường:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; 
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin- thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
            24. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng
 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
5. LIÊN HỆ:
Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.827618; Email: 
phongquanlydaotao@muce.edu.vn