logo
Phòng Quản lý đào tạo

1. GIỚI THIỆU:
Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, truyền thống tốt đẹp của phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung vẫn đang từng bước được các thế hệ cán bộ, nhân viên không ngừng xây đắp và phát triển bền vững. Truyền thống vẻ vang qua bao nhiêu năm tháng chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp phòng Quản lý đào tạo phát triển cùng Nhà trường từ những ngày khó khăn gian khổ nhất đến phát triển vững chắc như hôm nay, cũng là cơ sở để cán bộ công nhân viên tiếp tục vững bước trên chặng đường mới đầy triển vọng.Với những nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, phòng Quản lý Đào tạo đã không ngừng lớn mạnh, luôn giữ được uy tín trong hoạt động quản lý đào tạo, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, đóng góp tích cực trong công tác phục vụ giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường.

http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/IMG_0149.jpg
Tập thể Phòng Quản lý đào tạo
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
- Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của nhà trường đã ban hành.
- Nhiệm vụ:
            1. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội;
            2. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong Trường với các loại hình đào tạo thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;
            3. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm;
            4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh cho tất cả các hệ đào tạo trong nhà trường;
            5. Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
            6. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng về công tác đào tạo;
            7. Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa của tất cả các hệ đào tạo trong Trường và theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo;
8. Phối hợp với các khoa, trung tâm tổ chức quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập;
9. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập chung cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ chức các lớp học; lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập;
10. Phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xây dựng lịch thi, tổ chức các kỳ thi: kết thúc học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp;
11. Phối hợp với phòng Công tác học sinh- sinh viên và các khoa tiếp nhận học sinh, sinh viên nhập học;
12. Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh-sinh viên;
13. Phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức, theo dõi công tác đi thực tế của học sinh- sinh viên tại các cơ sở ngoài trường;
14. Quản lý kết quả học tập và tổ chức xét lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
15. Làm Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh; xét tốt nghiệp, lên lớp, ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh- sinh viên;
16. Quản lý công tác chứng nhận kết quả học tập; cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp của học sinh- sinh viên theo quy định của Nhà nước.
17. Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở liên kết đào tạo, xây dựng và theo dõi hợp đồng đào tạo với các cơ sở ngoài trường;
18. Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị bố trí giảng đường theo thời khóa biểu, lịch thi.
19. Tổng hợp, thanh toán giờ giảng cho giảng viên của trường, phối hợp thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng;
20. Chuẩn bị và tổ chức lễ công bố tốt nghiệp hàng năm cho các khóa, lớp.
21. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán, phòng Công tác học sinh sinh viên trong việc thu học phí của học sinh-sinh viên.
22. Thực hiện công tác học vụ, lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê về đào tạo theo quy định của Nhà nước.
23. Quản lý công tác Thư viện trong nhà trường:
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; 
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin- thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
            24. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng
 
4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/Nguyen(2).jpg
ThS. Nguyễn Vân Trạm
Trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của phòng Quản lý Đào tạo;
- Phụ trách chung các công tác của phòng.
Trực tiếp phụ trách:
- Tổ tuyển sinh;
- Công tác giáo viên: Tình hình giảng dạy, thực hiện Quy chế, chế độ chính sách liên quan công tác đào tạo của giáo viên;
- Công tác tốt nghiệp;
- Công tác HSSV: Quản lý chung tình hình học tập của HS-SV, quản lý kết quả học tập, giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức; Giám sát thi;
- Ký giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp;
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
- Công tác liên kết đào tạo;
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp;
- Giáo dục học sinh, sinh viên về tư cách, đạo đức;
- Xét phân loại kết quả học tập. Xét lên lớp, ngừng học;
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/tien(2).jpg

TS. Phạm Ngọc Tiến
Phó trưởng phòng
Trực tiếp phụ trách:
- Trung tâm thông tin thư viện;
- Quản lý công tác giảng dạy: Tình hình giảng dạy, thực hiện Quy chế, dự giờ, kiểm tra giáo án, bài giảng…;
- Công tác xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, cao học;
- Công tác đào tạo theo tín chỉ;
- Họp xét cấp học bổng, học phí học sinh sinh viên;
- Công tác đào tạo sinh viên nước ngoài;
- Công tác thi, kiểm tra.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/toan(1).jpg
ThS. Nguyễn Hữu Toàn
Phó trưởng phòng
 
Trực tiếp phụ trách:
- Đảm nhận một số công việc phụ trách của thầy Nguyễn Vân Trạm khi được giao nhiệm vụ;
- Tổ kế hoạch: Lập các loại kế hoạch đào tạo, thi tốt nghiệp và các loại kế hoạch khác trong hoạt động nghiệp vụ của phòng;
- Trung tâm thông tin thư viện;
- Phần mềm Quản lý đào tạo;
- Công tác học vượt, học lại, học theo tín chỉ;
- Giải quyết miễn học cho học sinh - sinh viên;
- Giao ban học sinh sinh viên;
- Họp kỷ luật học sinh sinh viên,
Tham gia:
- Giám sát thi;
- Công tác tuyển sinh;
- Quản lý điểm học sinh - sinh viên;
- Xét phân loại kết quả học tập. Xét lên lớp, ngừng học;
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
- Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức;
- Giảng dạy kiêm nhiệm.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/son(3).jpg
ThS. Trần Văn Sơn
Phó trưởng phòng
Phụ trách:
- Đảm nhận một số công việc phụ trách của thầy Nguyễn Vân Trạm khi được giao nhiệm vụ;
- Công tác mở ngành đào tạo;
- Xây dựng chương trình đào tạo;
- Quản lý đề cương chương trình đào tạo;
- Công tác quản giảng: dự giờ, kiểm tra giáo án, bài giảng…
- Công tác thi olympic học sinh sinh viên;
- Công tác thi, kiểm tra;
- Họp xét cấp học bổng, học phí học sinh sinh viên;
- Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục thể chất.
Tham gia:
- Công tác thi đua khen thưởng học sinh sinh viên;
- Công tác tuyển sinh;
- Giảng dạy kiêm nhiệm;
- Hướng dẫn tốt nghiệp;
- Giám sát thi.
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định.
-  Giáo dục học sinh - sinh viên về tư cách, đạo đức.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/kinmh(2).jpg
ThS. Phạm Đức Khính
Chuyên viên
 
- Các lớp liên kết đại học (còn lại)
- Tham gia công tác tuyển sinh: tư vấn tuyển sinh, nhận hồ sơ và các nghiệp vụ khác, ban thư ký Hội đồng  tuyển sinh;
- Giúp Trưởng phòng công tác tổ chức các kỳ thi tuyển sinh; Tổ chức nhập học;
- Giúp Trưởng phòng theo dõi trang thông tin tuyển sinh trên website của nhà trường, cung cấp thông tin trên mục tuyển sinh; đề xuất chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung nội dung…
- Lập dự toán mở lớp đào tạo, dự toán tuyển sinh;
- Thanh toán các khoản liên quan đến công tác tuyển sinh;
- Tham gia giảng dạy kiêm nhiệm;
- Thực hiện các loại báo cáo theo quy định;
- Phát hành, lưu trữ các tài liệu tuyển sinh theo quy định;
- Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/phuonmg(2).jpg
CN. Nguyễn T.Hoài Phương
Chuyên viên
- Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến: công tác tuyển sinh, công tác đối ngoại;
- Tham gia công tác tuyển sinh: tư vấn tuyển sinh, thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhập dữ liệu, kiểm dò, dán ảnh, viết giấy báo, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển;
- Giúp Trưởng phòng triển khai các công tác chuẩn bị và phục vụ thi tuyển sinh: nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, kiểm dò, viết giấy báo, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, chuẩn bị vật phẩm thi;
- Lập các loại báo cáo tuyển sinh theo quy định;
- Thủ tục đăng ký ôn thi, theo dõi các lớp ôn thi liên thông, cao học;
- Thủ tục đăng ký học chuyển đổi, theo dõi các lớp học chuyển đổi;
- Làm thủ tục học sinh-sinh viên đăng ký học lại theo phiếu riêng;     
- Làm công tác văn thư: nhận tài liệu, lưu trữ, trình ký, phô tô, phát hành văn bản;
- Lập thanh toán tốt nghiệp và các loại thanh toán khác trong phòng;
-  Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/nmhu(2).jpg
CN.Trần Thị Quỳnh Như
Chuyên viên
-  Quản lý điểm học sinh, sinh viên;
-  Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp, xét kết quả học tập;
- Cấp phát bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp;
- Lập quyết định điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;
- Lập bảng điểm cấp cho sinh viên (kết thúc khoá học);
- Lập báo cáo thống kê liên quan đến số lượng HS-SV;
- Lập sổ đăng ký danh bạ, cập nhật điểm vào sổ danh bạ;
- Quản lý bằng, phôi văn bằng;
- Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
 
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/chi(1).jpg
CN. Trần Thị Kim Chi
Chuyên viên
 
 
- Lập phiếu xin vật tư cho phòng;
- Theo dõi nghỉ phép, chấm công ;
- Làm công tác văn thư: nhận tài liệu, lưu trữ, trình ký, phô tô, phát hành văn bản;
- Nhận và trả đơn khiếu nại của HS-SV sau khi trình lãnh đạo phòng xử lý;
- Làm các loại hợp đồng, thanh lý hợp đồng giáo viên giảng dạy;
- Hợp đồng, thanh lý giảng dạy giáo dục quốc phòng;
- Thư ký Hội đồng cấp chứng chỉ GDQP;
-  Cấp phát chứng chỉ GDQP;
- Làm Quyết định học sinh sinh viên thực tập;
- Tham gia công tác tuyển sinh;
- Theo dõi và quản lý tài sản trong phòng;
- Soạn thảo các văn bản, quyết định của phòng giao;
- Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/tuyen(2).jpg
KS. Trịnh Văn Tiến
Chuyên viên
- Tham gia lập kế hoạch đào tạo năm học;
- Quản lý thực hiện các kế hoạch đào tạo năm học;
- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập chi tiết cho giảng viên và các lớp;
- Lập kế hoạch thi hết môn, phân công giáo viên coi thi;
- Bố trí phòng học cho các lớp học lại (do khoa lập kế hoạch);
- Theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và HS-SV;
- Tham gia công tác tuyển sinh;
- Tham gia tính toán tăng giờ cho giáo viên;
- Quản lý các lớp liên kết đào tạo đại học (khoá tuyển sinh mới);
- Tham gia các công tác khác do Trưởng (Phó) phòng phân công.
 
5. LIÊN HỆ:
Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.827618; Email: 
phongquanlydaotao@muce.edu.vn
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền