logo
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

I. GIỚI THIỆU
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL)được Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHXDMT, ngày 31/01/2012 trên cơ sở nâng cấp từ Tổ KT&ĐBCL thuộc Phòng Khoa học – Thanh tra.
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Khảo thí
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản,quy định, quy trình thi; cải tiến các biểu mẫu thuộc lĩnh vực khảo thí; phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên toàn trường. Cụ thể:
-  Xây dựng quy trình công tác khảo thí theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường;
-  Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho các ngành đào tạo của Trường;
-  Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các bậc, các hệ đào tạo trong Trường;
- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi;
-  Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra.;
-Tiếp nhận và xử lý các loại đơn, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí;
- Tổng hợp và báo cáo định kỳ cho Ban Giám hiệu về công tác thi, kết quả các kỳ thi;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí.
2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản và thực hiện công việc thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
- Công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, tiến tới kiểm định Trường và các chương trình đào tạo của Trường theo các Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
-Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;
- Xây dựng các quy định, tiêu chí và thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Nhà trường;
- Công tác tập huấn cho cán bộ, viên chức về đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa, trung tâm kiểm tra, giám sát chất lượng về công tác giảng dạy, học tập và công tác phục vụ giảng dạy, học tập trong toàn Trường;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Chịu trách nhiệm về phôi văn bằng, chứng chỉ;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.3. Công tác Thanh tra
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, phối hợp thực hiện công tác thanh tra các hoạt động trong Trường, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất hàng năm;
- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác thanh tra;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra.
III. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 
 
 
 
STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1
 

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/DANH(1).jpg
ThS. Dương Văn Danh

ĐT:
Email: duongvandanh@muce.edu.vn
Trưởng phòng
1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Phòng KT&ĐBCL.
2. Tham mưu cho BGH trong việc triển khai các hoạt động về Khảo thí, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng.
3. Phụ trách công tác khảo thí và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến khảo thí, cụ thể:
- Xây dựng quy trình công tác khảo thí;
- Quản lý và trực tiếp rút đề từ ngân hàng câu hỏi thi để tổ chức thi kết thúc học phần;
- Quản lý phần mềm thi online;
- Phối hợp kiểm tra việc nộp học phí của SV (Điều kiện dự thi).
4. Phụ trách công tác thanh tra và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến thanh tra, cụ thể:
- Thanh tra thường xuyên công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường;
- Thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định;
- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.
5. Phụ trách tự đánh giá và kiểm định CSGD năm 2020.
6. Quản lý công tác Phôi bằng.
7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên viên và quản lý viên chức trong Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng.
8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Phòng.
3

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/4x6-Vinh(3).jpg
ThS.Đinh Văn Vinh
ĐT:
Email: dinhvanvinh@muce.edu.vn
 
           Phó Trưởng phòng
 
1.Thay mặt Trưởng phòng điều hành và giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác vắng.
2. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá;
- Thực hiện 3 công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tham gia lấy phiếu khảo sát.
3. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định; thanh tra công tác giảng dạy và học tập trên giảng đường.
4. Phụ trách trang web của Phòng.
5.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
4

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%202.jpg
CN.Lê Thị Kim Loan
ĐT:
Email: lethikimloan@muce.edu.vn
  Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Phụ trách công tác khảo thí đối với Khoa Kinh tế và QLXD, Kiến trúc, Cầu đường: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi;
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Lập bảng chấm công, bảng phân loại A,B,C hàng tháng
4. Phụ trách phần mềm quản lý trang thiết bị, đề xuất vật tư, sửa chữa thiết bị hư hỏng của Phòng.
5.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
5

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HUONG.jpg
ThS. Trịnh Liên Hương
ĐT:
Email: trinhlienhuong@muce.edu.vn
 Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phụ trách công tác khảo thí đối với khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị và khóa sinh viên năm thứ nhất Khoa Xây dựng: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi ;
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Nhận đề thi, điều kiện dự thi và xuất đề thi, danh sách thi toàn Trường;
- Phân công CBCT, CBGS theo lịch;
- Tính giờ coi thi cho CBCT, CBGS;
- Hỗ trợ sử dụng phần mềm thi online – BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần.
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thống kê, mua giấy thi, giấy nháp.
4. Thư ký các cuộc họp Phòng, thủ quỹ Phòng.
5. Tổng hợp tình hình phúc khảo của các khoa hàng năm đồng thời trích % tiền thu gửi về các đơn vị.
6.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
6

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%201.jpg
ThS.Trần Minh Loan
ĐT:
Email: tranminhloan@muce.edu.vn
  Chuyên viên
1. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng được phân công
- Dự thảo các văn bản liên quan đến đảm bảo chất lượng;
- Lên kế hoạch, lấy phiếu khảo sát và tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát.
2. Thực hiện công tác thanh tra được phân công
- Dự thảo các văn bản liên quan đến công tác thanh tra;
- Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thực hiện các công tác liên quan đến phôi bằng.
4.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
 
                    http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/khanh.jpg
ThS.Phạm Huy Khánh
ĐT:
Email: phamhuykhanh@muce.edu.vn
 
 Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí được phân công
- Phôtô đề và trực thi theo lịch phân công;
- Phụ trách công tác khảo thí đối với các khóa sinh viên năm thứ hai đến khóa cuối của Khoa Xây dựng: Cắt phách, ráp điểm, phúc khảo, giao nhận và lưu giữ bài thi;
- Trực tiếp phụ trách phần mềm thi online – BSC Exam để tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp.
2. Tham gia thanh tra, kiểm tra nội bộ (chuyên đề) theo quyết định.
3. Thực hiện công tác 3 công khai hàng năm.
4. Thực hiện đưa thông tin lên trang Web của Phòng.
5.Tổng hợp tình hình giảng viên vi phạm quy chế giảng dạy, giám sát và coi thi hàng tháng.
6.Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.
 
 
 
5. ĐỊA CHỈLIÊN HỆ:
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.842686; Email: phongkhaothivadambaochatluong@muce.edu.vn
 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền