logo
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

I. GIỚI THIỆU
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL)được Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHXDMT, ngày 31/01/2012 trên cơ sở nâng cấp từ Tổ KT&ĐBCL thuộc Phòng Khoa học – Thanh tra.
 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Khảo thí
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản,quy định, quy trình thi; cải tiến các biểu mẫu thuộc lĩnh vực khảo thí; phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên toàn trường. Cụ thể:
-  Xây dựng quy trình công tác khảo thí theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường;
-  Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho các ngành đào tạo của Trường;
-  Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cho các bậc, các hệ đào tạo trong Trường;
- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi;
-  Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra.;
-Tiếp nhận và xử lý các loại đơn, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí;
- Tổng hợp và báo cáo định kỳ cho Ban Giám hiệu về công tác thi, kết quả các kỳ thi;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí.
2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản và thực hiện công việc thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng, cụ thể:
- Xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
- Công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, tiến tới kiểm định Trường và các chương trình đào tạo của Trường theo các Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
-Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;
- Xây dựng các quy định, tiêu chí và thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Nhà trường;
- Công tác tập huấn cho cán bộ, viên chức về đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa, trung tâm kiểm tra, giám sát chất lượng về công tác giảng dạy, học tập và công tác phục vụ giảng dạy, học tập trong toàn Trường;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Chịu trách nhiệm về phôi văn bằng, chứng chỉ;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.3. Công tác Thanh tra
Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, phối hợp thực hiện công tác thanh tra các hoạt động trong Trường, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất hàng năm;
- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác thanh tra;
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra.
 
 
III. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
STT
Họ và tên
Nhiệm vụ
1
 

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/DANH(1).jpg
ThS. Dương Văn Danh
Trưởng phòng
1. Chịu trách nhiệm chung công tác của Phòng;
2. Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra;
3.Tham gia công tác khác do Nhà trường phân công.
2

http://quanlykhoahoc.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/CUONG.jpg
ThS. Ngô Ngọc Cường
Phó trưởng phòng
1. Phụ trách chính công tác khảo thí;
2. Thanh tra giảng đường Khu B;
3. Tham gia công tác đảm bảo chất lượng được phân công;
4. Tham gia công tác khác do Phòng phân công.
3

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HUONG.jpg
ThS.Trịnh Liên Hương
Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí đối với các khoa: Cầu đường, Kỹ thuật Hạ tầng đô thị;
2. Nhận, bảo quản và xuất đề thi, điều kiện dự thi, phân công CBCT, CBGS ở Khu B;
3. Tính thời gian coi thi cho GV toàn trường;
4. Trực thi theo lịch;
5. Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu thuộc lĩnh vực công tác;
6. Tham gia công tác khác do Phòng phân công.
 
4

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%202.jpg
CN.Lê Thị Kim Loan
Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí đối với Khoa Xây dựng;
2. Trực thi theo lịch;
3. Tham gia công tác thanh tra được phân công;
4. Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu thuộc lĩnh vực công tác;
5. Tham gia công tác khác do Phòng phân công.
 
5

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/khanh.jpg
ThS.Phạm Huy Khánh
 Chuyên viên
1. Thực hiện công tác khảo thí đối với các khoa: Kinh tế và quản lý XD, Kiến trúc;
2. Thanh tra giảng đường Khu A, tổng hợp kết quả thanh tra giảng đường hàng tháng;
3. Nhận, bảo quản và xuất đề thi, điều kiện dự thi, phân công CBCT, CBGS ở Khu A;
4. Trực thi theo lịch;
5.Tham gia công tác ĐBCL được phân công;
6. Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu thuộc lĩnh vực công tác;
7. Tham gia công tác khác do Phòng phân công. 
6

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LOAN%201.jpg
ThS.Trần Minh Loan
Chuyên viên
1. Tham gia công tác ĐBCL được phân công;
2. Dự thảo các QĐ, tham gia công tác thanh tra, dự thảo báo cáo kết quả thanh tra;
3. Thực hiện các thủ tục về in, mua, lưu giữ và cấp phôi bằng, chứng chỉ;
4. Lập kế hoạch, thực hiện và xử lý phiếu phản hồi của các bên liên quan;
5. Lập bảng chấm công, phân loại hiệu quả công việc hàng tháng;
6. Theo dõi việc nghỉ phép của viên chức trong Phòng;
7. Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu thuộc lĩnh vực công tác;
8. Tham gia công tác khác do Phòng phân công.
7
 

http://phongkhaothidambaochatluong.muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/CHINH.jpg
KS.Nguyễn Công Chính
Chuyên viên
Đi học cao học
 
5. ĐỊA CHỈLIÊN HỆ:
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.842686; Email: phongkhaothivadambaochatluong@muce.edu.vn
 

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền