logo
Trung tâm Thông tin Thư viện

1. GIỚI THIỆU:
1.1. Chức năng:
- Trung tâm Thông tin Thư viện(TTTT-TV) tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin – thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin – thư viện cho bạn đọc theo yêu cầu của nhà trường.
1.2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong Trường;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn; chiến lược phát triển của TTTT-TV;
- Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong trường;
- Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản, lưu trữ vốn tài liệu của TTTT-TV;
- Tổ chức tập huấn, phục vụ và hướng dẫn cho bạn đọc của Trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do TTTT-TV quản lý;
- Xây dựng và hoàn thiện công tác tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng được thuận lợi;
- Thu nhận, lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các xuất bản phẩm do giảng viên trong trường biên soạn, các luận án, luận văn, khóa luận, đồ án…;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cho viên chức và người lao động làm việc tại thư viện;
- Quản lý tài sản của TTTT-TV được phân cấp;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc mở rộng các quan hệ hợp tác song phương với các TTTT-TV trong nước và ngoài nước.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn về công nghệ thông tin trình Ban giám hiệu phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt;
- Tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin; quản lý các phòng máy vi tính của nhà trường;
- Tổ chức và quản lý trang thông tin (website) của Nhà trường; phối hợp với các khoa, trung tâm, phòng, ban trong nhà trường để làm tốt việc cập nhật thông tin và quản lý thông tin.
 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
TTTT-TV được thành lập bao gồm các bộ phận:
- Giám đốc;
- Tổ Thông tin;
- TổThư viện.
3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
3.1. Thư viện:
- Thực hiện công tác bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu theo đề xuất của các đơn vị và theo kế hoạch hàng năm của Nhà trường;
- Thực hiện công tác tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường;
- Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, giới thiệu nguồn tư liệu tham khảo cho giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên Nhà trường, hỗ trợ trong các công tác giảng dạy và học tập;
- Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong tổ chức, quản lý hoạt động của TTTT-TV. Phân loại, mô tả tài liệu các loại;
- Tổ chức phục vụ văn minh, lịch sự, trách nhiệm; hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu in trên giấy bao gồm sách, báo, tạp chí; các nguồn tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu, các trang websites miễn phí trên internet;
- Liên kết với các thư viện, các TTTT-TV trong nước và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin, tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu hiệu quả và chất lượng;
- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến mảng công tác được phân công theo dõi;
- Công tác hỗ trợ: Dịch thuật; sao chép và in ấn tài liệu; số hóa tài liệu; tiếp nhận các nguồn tài liệu tặng.
 
3.2. Thông tin:
- Phụ trách các nội dung thông tin đăng tải trên Website tiếng Việt,tiếng Anh của Nhà trường;
- Thu thập, xử lý, khai thác thông tin;
- Triển khai các kế hoạch phổ biến, quảng bá thông tin;
- Liên kết, triển khai các nội dung quảng cáo và quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu kết hợp đóng gói sản phẩm phần mềm – dữ liệu;
- Quạn trị hệ thống mạng nội bộ;
- Vận hành, bảo trì hệ thống máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học;
- Duy trì, bảo dưỡng hệ thống phần cứng, đường truyền;
- Số hóa tài liệu, báo cáo thường niên, báo cáo khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp.
4. DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
01
ThS. Nguyễn Hữu Ninh
P.Giám đốc
Phụ trách
nguyenhuuninh@muce.edu.vn
02
ThS. Võ Đại Hồng
Chuyên viên Công nghệ Thông tin
vodaihong@muce.edu.vn
03
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nhân viên Thư viện
nguyenthikhanhhong@muce.edu.vn
04
ThS. Tôn Nữ Hồng Thư
Giảng viên kiêm nhiệm tin nội bộ
tonnuhongthu@muce.edu.vn
05
CN. Hoàng Thị Kim Vân
Nhân viên Thư viện
hoangthikimvan@muce.edu.vn
06
CN. Nguyễn Thị Diệu Hiền
Nhân viên Thư viện
nguyenthidieuhien@muce.edu.vn
07
CN. Lê Đỗ Thùy Ngân
Nhân viên Thư viện
ledothuyngan@muce.edu.vn
08
KTV. Phạm Tấn Quốc
Kỹ thuật viên CNTT
phamtanquoc@muce.edu.vn
09
KTV. Nguyễn Ngọc Trưởng
Kỹ thuật viên CNTT
nguyenngoctruong@muce.edu.vn
5. LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ:
-Khu A: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
-Khu B: Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 02573843310
Email: 
trungtamthongtinthuvien@muce.edu.vn
Website: http://ilc.muce.edu.vn

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền