logo
Phân công nhiệu vụ và nguyên tắc làm việc của trung tâm đào tạo nghè và ứng dụng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
MIỀN TRUNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 20 tháng 08 năm 2021
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHÈ VÀ ỨNG DỤNG
 
I.NHIỆM VỤ CHUNG
- Viên chức, người lao động (VC-NLĐ) làm việc tại Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng phải thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường.
- Giảng dạy theo kế hoạch đào tạo.
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát động.
- Tham gia xây dựng cơ quan, xây dựng và giữ gìn môi trường cảnh quan, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ cương, văn minh và khoa học.
- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác quản lý cơ sở vật chất.
 
II.    NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Họ tên - Chức vụ
Công việc phụ trách
Nguyễn Văn Thành
Thạc sĩ Quản lý đô thị
Giám đốc

0913 462 860
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
* Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
* Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý dự án. 
- Quản trị và thiết bị.
Cụ thể:
1. Xây dựng kế hoạch đầu tư: Xây dựng cơ bản, tài sản, trang thiết bị, cây xanh, cải tạo sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vất chất của nhà trường hàng năm và theo từng giai đoạn phát triển.
2. Thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng, dự án mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư đúng quy trình, quy định của nhà nước.
3. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường.
4. Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm.
5. Tổ chức quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường.
6. Tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh, công viên trong khuôn viên các cơ sở của trường.
7. Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống lụt bão.
8. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ, đột xuất.
9. Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo nguyên tắc quy định của Nhà nước.
10. Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác cở sở vật chất nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị cơ sở vật chất trong trường.
11. Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường.
12. Xây dựng định mức sử dụng cở sở vật chất, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu cho các đơn vị và các nhân trong trường theo quy định.
13. Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng.
14. Các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
* Công tác khác:
15. Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Quản lý xây dựng - Khoa xây dựng và Khoa Kiến trúc.
Ngô Đình Châu
Thạc sĩ xây dựng
Phó Giám đốc
0903 595 073
ngodinhchau@muce.edu.vn.vn
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho giám đốc các lĩnh vực công tác:
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; kế hoạch thực hành, thực tập, hướng dẫn tham quan thực tế cho các hệ đào tạo trong trường.
2. Phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, xác định bậc thợ, thi nâng bậc công nhân các nghề xây dựng cho các lớp ngoài trường.
3. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng trường; phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn đào tạo với ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tổ chức xây dựng kết hợp việc dạy nghề, thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường.
4. Thực hiện an toàn lao động trong giảng dạy, thực hành sản xuất.
5. Tổ chức thực hiện vệ sinh giảng đường, vệ sinh môi trường trong khuôn viên các cơ sở của trường.
6. Tổ chức thực hiện công tác phục vụ giảng đường bao gồm; Đóng, mở cửa, bố trí thiết bị giảng dạy, phục vụ nước uống cho giảng viên.
7. Quản lý các phòng thực hành, phòng máy tính, thực tập trong phạm vi các khu giảng đường.
8. Kiểm tra công việc làm vệ sinh, tưới cây ở các dãy nhà và sân vườn tại Khu A do Trung tâm phụ trách.
9. Chủ trì công tác thẩm định dự toán các hạng mục cải tạo sửa chữa.
10. Xây dựng định mức sử dụng vật tư giảng dạy thực hành.
11. Phê duyệt mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy thực hành.
12. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của phòng khi Giám đốc đi công tác và thực hiện các công việc do Giám đốc ủy quyền.
13. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công và báo cáo việc thực hiện công việc hàng tháng liên quan đến nhiệm vụ được giao.
14. Tham mưu công tác quản trị khu A.
15. Các công việc khác do Giám đốc giao/ủy quyền.
* Công tác khác:
16. Giảng viên kiêm nhiệm, sinh hoạt cùng Bộ môn Công nghệ thi công, Khoa xây dựng.
Trần Văn Thái
Thạc sĩ xây dựng
Giảng viên thực hành
ĐT: 0914 682 463
tranvanthai@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Nguyễn Bá Sáu
Thạc sĩ xây dựng
Giảng viên thực hành
ĐT: 0855 003 543
nguyenbasau@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng hàn.
5. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Lê Quý Hòa
Kỹ sư xây dựng
Hướng dẫn viên thực hành
ĐT: 0934 723 739
lequyhoa@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng điện nước.
5. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Đỗ Văn Hùng
Thạc sỹ xây dựng
Giảng viên thực hành
ĐT: 0365 434 563
dovanhung@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng nề.
5. Thư ký khoa.
6. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Lê Hữu Hà
Thạc sĩ Quản lý dự án
Chuyên viên
ĐT: 0987 645 664
lehuuha@muce.edu.vn
 
* Phụ trách công việc:
1. Soạn thảo văn bản xây dựng của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tổ trưởng tổ giúp việc Chủ đầu tư.
2. Kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà thầu tham gia dự án, kiểm tra hồ sơ tư vấn xây dựng, hồ sơ thi công xây dựng, kiểm tra hiện trường xây dựng.
3. Kiểm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công.
4. Giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư.
5. Ký, ký nháy hồ sơ kinh tế, kỹ thuật xây dựng công trình do mình phụ trách.
6. Lập dự toán các hạng mục được giao.
7. Là chuyên gia công tác đấu thầu.
* Công tác khác:
8. Liên hệ với các Sở, Ban, Ngành về công việc chung của Ban QLDA để giúp lãnh đạo Ban giải quyết công việc.
9. Văn thư lưu, chuyển công văn đi, đến Ban QLDA, photocoppy các văn bản giấy tờ phục vụ công việc của Ban QLDA.
Nguyễn Chí Quốc
Kỹ sư xây dựng
Chuyên viên
ĐT: 0918 011 265
nguyenchiquoc@muce.edu.vn
* Phân công Phụ trách tổ quản trị - Thiết bị, Tham mưu lãnh đạo phòng quản lý các công việc:
1. Quản lý toàn bộ hồ sơ, bản vẽ có liên quan đến việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong trường.
2. Quản lý công tác sửa chữa nhà cửa.
3. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị trong trường.
4. Quản lý công tác chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường.
5. Trang trí hội nghị, hội thảo, các buổi lễ lớn trong nhà trường.
* Trực tiếp phụ trách công việc:
6. Mua vật tư xây dựng phục vụ cho sửa chữa vừa và nhỏ.
7. Thường xuyên kiểm tra và đề nghị sửa chữa nhỏ đối với các hạng mục công trình trong nhà trường đảm bảo an toàn.
8. Lập dự toán đối với công việc sửa chữa thường xuyên, sửa chữa nhỏ và một số công việc sửa chữa khác khi được phân công.
9. Giám sát thi công công tác sửa chữa.
10. Kiểm tra công trình, nhà cửa đảm bảo tốt về phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
11. Kiểm tra công việc làm vệ sinh, tưới cây ở các dãy nhà và sân vườn tại Khu B do Trung tâm phụ trách.
12. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
13. Giảng viên kiêm nhiệm.
14. Tham gia BCH công đoàn trường.
Nguyễn Văn Tường
Thạc sĩ điện
Chuyên viên
ĐT: 0858 354 279
nguyenvantuong@muce.edu.vn
 
* Trực tiếp phụ trách công việc:
1. Quản lý công tác sửa chữa điện, nước/
2. Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.
3. Tham mưu công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa thường xuyên, đột xuất trong quá trình vận hành đối với các thiết bị điện, thang máy, hệ thống Camera, điện thoại.
4. Phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án bảo trì máy móc, thiết bị; hệ thống thang máy, máy phát điện, hệ thống điện, nước (bao gồm cả hệ thống lọc nước tinh khiết).
5. Kiểm tra hệ thống điện, nước chung trong toàn trường đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống lụt bão.
6. Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC.
7. Mua sắm máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện theo đề nghị được duyệt.
8. Quản lý chỉ số điện, nước.
9. Thực hiện các báo cáo tổng hợp khi có yêu cầu.
10. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
11. Giảng viên kiêm nhiệm.
Nguyễn Thùy Linh
Thạc sĩ kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 0947 742 499
 nguyenthuylinh@muce.edu.vn
* Phụ trách công việc:
1. Mua vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị, nước uống theo đề nghị được duyệt.
2. Lập phiếu nhập, xuất vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị.
3. Tổng hợp tình hình sử dụng vật tư văn phòng phẩm, trang thiết bị định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.
4. Lập sổ theo dõi theo dõi tài sản, máy móc, thiết bị chung trong toàn trường.
5. Lập biên bản kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã xuất dùng.
6. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán đối chiếu về tài sản, máy móc, thiết bị.
7. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán nhập tài sản, máy móc, thiết bị vào phần mềm quản lý tài sản; cập nhật sửa chữa thiết bị vào danh mục theo dõi tài sản.
8. Thực hiện các báo cáo tổng hợp về tài sản, máy móc, thiết bị khi có yêu cầu.
9. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
10. Tham gia Ban nữ công nhà trường.
Phạm Tấn Quốc
Cao đẳng tin học
Kỹ thuật viên
ĐT: 0935 626 590
 phamtanquoc@muce.edu.vn
* Phụ trách công việc:
Khu B
1. Cài đặt, cấu hình hệ thống máy tính, đảm bảo các kết nối của hệ thống máy tính (máy tính Nhân Viên) hoạt động tốt. Cài đặt, sao lưu (backup) dự phòng hệ thống, cơ sở dữ liệu.
2. Hỗ trợ, hướng dẫn Giảng viên và Sinh viên các vấn đề kỹ thuật: sử dụng máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học khác.
3. Vận hành, bảo trì hệ thống máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học.
4. Duy trì, bảo dưỡng hệ thống phần cứng, đường truyền.
5. Quản lý Fanpage của Trung tâm.
6. Trực Phòng máy chiếu, Phòng máy thực hành.
7. Tiếp nhận xử lý, vận hành, báo cáo các vấn đề liên quan đến công việc của Trung tâm.
8. Phối hợp với Lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Trung tâm và Nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Nguyễn Văn Đông
Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 0942 518523
 
* Phụ trách các công việc:
1. Sửa chữa điện, nước theo đề nghị được duyệt.
2. Kiểm tra hệ thống điện, nước trong toàn trường đề xuất sửa chữa.
3. Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện.
4. Đảm bảo tốt âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hội họp, học tập, sinh hoạt và các hoạt động khác.
5. Quản lý máy móc, thiết bị được phân công phụ trách;
6. Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện, nước.
7. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
Nguyễn Thị Bích Lan
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0368 615 946
Nhà hiệu bộ
(tầng 1-3)
* Phụ trách các công việc:
1. Phục vụ các phòng Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, phòng họp.
2. Mở cửa lau dọn phòng Khánh tiết trước khi khách đến làm việc hoặc đoàn đến liên hệ công tác.
3. Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, hành lang, cửa từ tầng 1- tầng 3.
4. Quét, lau thang máy số 1.
5. Mở và khóa cửa Nhà hiệu bộ.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đặng Thị Thu Hằng
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0855 511 435
Nhà hiệu bộ
(tầng 4-8)
* Phụ trách các công việc:
1. Mở cửa dọn dẹp các phòng học tầng 8.
2. Quét, lau cầu thang bộ, cầu thang thoát hiểm, thang máy, hành lang, cửa từ tầng 4 đến tầng 8.
3. Quét, lau thang máy số 2.
4. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Trương Thị Luyến
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0857 320 121
Giảng đường B1
(phía Nam)
* Phụ trách các công việc:
1. Quét dọn phòng học Giảng đường B1 (phía Nam), Hội trường tầng 1.
2. Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa, thanh Inox từ tầng 1- tầng 5.
3. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
4. Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu);
5. Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: vị trí dọc lối vào giảng đường, các đường ngang từ nhà xe sinh viên đến phần lát gạch vào Nhà hiệu bộ.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đỗ Thị Phương Nam
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0918 427 615
Giảng đường B1
(phía Bắc)
* Phụ trách các công việc:
1. Quét dọn phòng học Giảng đường B1 (phía Bắc), phòng nước giáo viên.
2. Quét, lau cầu thang bộ, thang máy, hành lang, cửa, thanh Inox từ tầng 1- tầng 5.
3. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
4. Nhổ cỏ trên sân giảng đường (không tính phần cỏ đậu).
5. Tham gia quét dọn, nhổ cỏ: vị trí dọc lối vào giảng đường, các đường ngang từ nhà xe sinh viên đến phân lát gạch vào Nhà hiệu bộ.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0702 681 078
Giảng đường A3, A4, Khu Nhà Khách
* Phụ trách các công việc:
1. Giảng đường A3: Quét dọn hành lang, khu vệ sinh, cầu thang, cửa.
2. Giảng đường A4: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên; Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa từ tầng 1- tầng 5.
3. Sân đường: Quét lối đi từ nhà xe giáo viên đến giảng đường A4, trước và sau CLB Bóng bàn, trên sân A4, trước và sau sân A3, dọc đường phía Nam sau giảng đường A2, khu Nhà khách.
4. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Đoàn Thị Sang
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0359 132 829
Nhà làm việc A1,
giảng đường A2
* Phụ trách các công việc:
1. Nhà làm việc A1: Quét dọn hành lang, khu vệ sinh, cầu thang, cửa.
2. Giảng đường A2: Quét dọn phòng học, phòng nước giáo viên. Quét, lau cầu thang bộ, hành lang, cửa từ tầng 1- tầng 3.
3. Sân đường: Quét dọn trên sân A1-A2, lối đi về Ký túc xá, trước các Trung tâm, đường vào và sân Khu thí nghiệm (B1 cũ), khu công viên, trước sân phòng làm việc các Khoa (B2 cũ).
4. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Nguyễn Thị Hồng Lịch
Nhân viên tạp vụ
ĐT: 0352 507 321
Khu giáo dục thể chất
* Phụ trách các công việc:
1. Nhà giáo dục thể chất: Quét dọn trong sân thi đấu, ghế khán giả, nhà vệ sinh Nam - Nữ, phòng tắm, phòng thay đồ vận động viên, cầu thang, lan can, cửa.
2. Sân thể thao: Quét dọn, thu gom rác các sân: Bóng đá mini, tennis, bóng rổ, bóng chuyền.
3. Sân đường: Quét dọn các đường dọc, đường ngang trên toàn khu vực GDTC; Quét lối đi từ cổng chính vào nhà xe cán bộ giáo viên.
4. Phục vụ nước uống cho giáo viên và sinh viên.
5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
Lê Trung Dũng
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0987 480 337
Khu A
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo sự phân công.
2. Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành; thu dọn lá dừa khô.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội.
5. Thông rác các toà nhà khu A.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
Lê Thanh Diện
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0373 442 515
Khu B
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo sự phân công.
2. Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành; thu dọn lá khô.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội.
5. Thông rác các toà nhà khu B.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
Phan Kế An
Nhân viên cây xanh
ĐT: 0357 849 920
Khu B
* Phụ trách các công việc:
1. Chăm sóc cây xanh; trồng cây, trồng cỏ theo sự phân công.
2. Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ dại.
3. Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành; thu dọn lá khô.
4. Treo và cất cờ phướn, cờ Tổ quốc trước và sau Lễ hội.
5. Thông rác các toà nhà khu A.
6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm. 
 
III.             NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
1. Toàn bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên của Trung tâm Đào tạo nghề và Ứng dụng làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao; phải thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.
2. Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả công việc của Trung tâm, chịu trách nhiệm ký nháy vào các văn bản trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
3. Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ủy quyền; ký nháy vào các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
4. Chuyên viên của Trung tâm thực hiện các công việc theo nhiệm vụ thường xuyên được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; chủ động, tham mưu, đề xuất các nội dung công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Trực tiếp ký nháy vào các văn bản, danh sách do mình tổng hợp (tại vị trí kết thúc văn bản, danh sách) trước khi trình lãnh đạo Trung tâm ký.
5. Nhân viên của Trung tâm thực hiện các công việc theo nhiệm vụ thường xuyên được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận; Báo cáo với chuyên viên phụ trách về một số lĩnh vực công tác mà lãnh đạo Trung tâm giao cho chuyên viên theo dõi, quản lý.
IV.      GIỜ LÀM VIỆC
1. Giảng viên
Theo lịch giảng dạy, coi thi của Nhà trường, lịch trực Bộ môn.
2. Chuyên viên, nhân viên kỹ thuật
- Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30.
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
3. Nhân viên tạp vụ (từ thứ hai đến thứ bảy)
- Buổi sáng:
+ Từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 00: Làm việc
+ Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 30: Nghỉ bù
+ Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30: Làm việc
- Buổi chiều:
+ Từ 13 giờ 00 đến 14 giờ 00: Làm việc
+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: nghỉ bù
+ Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 30: làm việc
- Buổi tối:
+ Từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30: Làm việc
+ Từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 00: nghỉ bù
+ Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00: làm việc
4. Nhân viên cây xanh (từ thứ hai đến thứ bảy)
- Buổi sáng: từ 6h30 đến 11h00.
- Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h30.
(Trong giờ làm việc, khi ra khỏi khu vực trường phải báo cáo quản lý trực tiếp)
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (báo cáo);
- VC, NLĐ thuộc Trung tâm;
- Lưu: TTĐTN&ƯD.
TM. TT ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG
Giám đốc
 
 
Nguyễn Văn Thành