logo
Thông báo tuyển dụng Công ty CP Đầu tư TM-XD Gia Phát

Thông báo tuyển dụng Công ty CP Đầu tư TM-XD Gia Phát
Tuyển cán bộ kỹ thuật: 02 vị trí
Tuyển cán bộ kinh doanh dự án: 01 vị trí

Xem nội dung thông báo tuyển Kinh doanh dự án 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền