logo
logo
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
 
I. Giới thiệu đặc điểm, tình hình
1. Giới thiệu, địa điểm trụ sở chính, điện thoại, Email
- Tên đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng
- Địa chỉ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, số 24 Nguyễn Du, Tp Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257 3841989
- Email: trungtambdnvkdxd@muce.edu.vn
2. Đặc điểm chính của đơn vị 
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Thí nghiệm được thành lập ngày 06 tháng 11 năm 2013 theo quyết định số 489/QĐ-ĐHXDMT của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
- Ngày 15/12/2023 đổi tên đơn vị thành Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định Xây dựng theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐT của Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc quyết định Cơ cấu, tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng có 09 cán bộ, viên chức người lao động (01 Giám đốc; 02 Phó giám đốc; 01 Trưởng phòng TN; 04 giảng viên và 01 Hướng dẫn viên dạy nghề)
- Văn phòng Trung tâm tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Khu A, Số 24 Nguyễn Du, Tp Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên.
II. Chức năng, nhiệm vụ
1.    Chức năng
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá và cải tiến các lĩnh vực công tác: bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác; kiểm định chất lượng công trình; tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực tập nghề nghiệp; quản lý và khai thác dịch vụ các phòng thí nghiệm.
2.    Nhiệm vụ
a.    Bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác:
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho người học về lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành gồm: tư vấn giám sát, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, chỉ huy trường công trường; tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; phổi hợp tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân ngành nước, xây dựng…; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công tác thủ quỹ; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên…;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức cần thiết cho mọi đối tượng có nhu cầu để phục vụ việc làm, xuất khẩu lao động theo đúng qui định pháp luật;
- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uý tín ngoài Trường để liên kết đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân ngoài Trường theo quy định của pháp luật.
            b. Kiểm định chất lượng công trình
- Chủ động đề xuất ký kết hợp đồng với các đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng công trình thuộc lĩnh vực xây dựng, cầu đường và các công trình khác;
- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu theo đúng quy định pháp luật.
c. Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực tập nghề nghiệp nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của giảng viên và sinh viên:
- Tổ chức thực hiện các chương trình thí nghiệm, thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo nội dung chương trình đào tạo của nhà Trường; phối hợp với các Khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng Trường;
- Tổ chức hực hiện các chương trình thí nghiệm của giảng viên, sinh viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ vật liệu mới.
d. Quản lý và khai thác các dịch vụ phòng thí nghiệm:
- Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả phòng thí nghiệm lab, các phòng thí nghiệm chuyên ngành, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ;
- Tổ chức các dịch vụ thí nghiệm, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ các lĩnh vực được phép theo đúng quy định của Trường, Bộ Xây dựng và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức thực tập nghề nghiệp gắn với sản xuất ngoài công trường.
đ. Các công tác khác:
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công việc cho các bên liên quan khi có yêu cầu; lưu trữ, bảo quản tài liệu, văn bản của đơn vị theo đúng quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Đề xuất mức thu học phí, lệ phí các khoá học đúng với quy định của Trường và pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Hỗ trợ Phân hiệu Đà Nẵng tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
3. Đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động
 
TT
Họ và tên
Trình độ
Chức danh chuyên môn
Email; ĐT
1
Lê Ngọc Trí
Thạc sĩ
Giám đốc; CVC
0918126439
2
Huỳnh Quốc Hùng
Thạc sĩ
Phó giám đốc, GVC
0942000751
3
Đặng Quốc Việt
Tiến sĩ
Phó giám đốc, GV
0905712386
4
Trần Văn Một
Thạc sĩ
Trưởng phòng TN, GV GDNN
0905010669
5
Bùi Hữu Lắm
Thạc sĩ
Giảng viên GDNN
0983195204
6
Trần Văn Thái
Thạc sĩ
Giảng viên GDNN
0914682463
7
Nguyễn Bá Sáu
Thạc sĩ
Giảng viên GDNN
0383779351
8
Lê Quý Hoà
Kỹ sư
HDV dạy nghề
0934723739
9
Đỗ Văn Hùng
Thạc sĩ
Giảng viên GDNN
0365434563
4. Phân công nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng
Họ và tên - Chức vụ
Công việc phụ trách
Lê Ngọc Trí
Giám đốc
0918126439
* Phụ trách chung; quản lý và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
* Trực tiếp phụ trách quản lý công việc:
1. Bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng, kinh tế và các lĩnh vực khác
- Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đúng quy chế quy định đáp ứng tình hình thực tiễn
- Liên hệ kết nối các doanh nghiệp tuyển sinh đào tạo
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, xác định bậc thợ, thi nâng bậc công nhân các nghề xây dựng cho các lớp ngoài trường.
2. Chỉ đạo việc tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của các phòng thí nghiệm.
3.Phê duyệt mua sắm vật tư phục vụ giảng dạy thực hành.
4. Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm
5.Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ.
6.Chịu trách nhiệm quản lý viên chức, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của trường.
7. Các công việc khác do Hiệu trưởng phân công
 
Huỳnh Quốc Hùng
Phó Giám đốc
0942000751
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực công tác:
1. Phụ trách trang web của Trung tâm, cập nhật thay đổi và hoạt động của đơn vị;
2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác các phòng thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và dịch vụ thí nghiệm có hiệu quả:
- Lập kế hoạch đề xuất thiết bị máy móc, thí nghiệm, kiểm định
- Lập kế hoạch đề xuất vật tư phục vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ
3. Chủ trì công tác dịch vụ thí nghiệm kiểm định công trình
- Phân công điều động thí nghiệm viên thực hiện công việc tại công trường
- Phân công thí nghiệm viên thực hiện báo cáo thí nghiệm
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; kế hoạch thực hành, thực tập, hướng dẫn tham quan thực tế cho các hệ đào tạo trong trường. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng trường; phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn đào tạo với ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tổ chức xây dựng kết hợp việc dạy nghề, thực hành nghề nghiệp gắn liền với sản xuất ngoài công trường.
5. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi công tác và thực hiện các công việc do Giám đốc ủy quyền.
6. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.
* Công tác khác:
7. Giảng viên kiêm nhiệm
Đặng Quốc Việt
0905712386
* Trực tiếp quản lý/ tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực công tác:
1. Giúp Giám đốc quản lý, nghiên cứu khoa học của Trung tâm
2. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; phối hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức các mô hình thực hành, ứng dụng tại xưởng trường;
3. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi công tác và thực hiện các công việc do Giám đốc ủy quyền.
4. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.
* Công tác khác:
Giảng viên kiêm nhiệm
 
 
Trần Văn Một
0905010669
* Phụ trách công việc:
1. Phụ trách Phòng Thí nghiệm LAS-XD 162: quản lý vận hành các máy móc thiết bị thuộc Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng, Cầu đường
2. Mở đóng cửa phòng thí nghiệm - thực hành đúng giờ quy định. Kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, công cụ, dụng cụ. . . . phục vụ ca thí nghiệm - thực hành khi có đề xuất của giảng viên Khoa chuyên môn
3. Theo dõi. quản lý thiết bị. công cụ. dụng cụ. . . .; Thường xuyên tổ chức vệ sinh công nghiệp các thiết bị và phòng thí nghiệm- thực hành
4. Tổ chức giao và nhận bàn giao thiết bị, công cụ. dụng cụ và tình trạng hoạt động của thiết bị, tình trạng của công cụ. dụng cụ với giáo viên hướng dẫn thí nghiệm - thực hành vào đầu và cuối buổi thí nghiệm- thực hành.
5. Báo cáo kết quả hoạt động của phòng thí nghiệm - thực hành theo từng cho Giám đốc trung tâm (thống kê số lượt học sinh. sinh viên, số bài thí nghiệm thực hành. tình trạng trang thiết bị. công cụ, dụng cụ. …)
6. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức công tác thí nghiệm, kiểm định tạị hiện trường đáp ứng dịch vụ thí nghiệm kiểm định
7. Quản lý hồ sơ thí nghiệm, kiểm định công trình
8. Đề xuất vật tư phụ vụ công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị thí nghiệm
9. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
10. Giảng viên kiêm nhiệm.
Bùi Hữu Lắm
0983195204
* Phụ trách công việc:
Bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn
1. Lập kế hoạch tuyển sinh khác khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm báo cáo Giám đốc
2. Soạn thảo thông báo tuyển sinh các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ: Bồi dưỡng thi xác định bậc thợ ngành xây dựng, đấu thầu, thủ quỹ, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến trúc
3. Ghi danh học viên đăng ký bồi dưỡng; lập kế hoạch học tập, quản lý hồ sơ lớp học, quyết định thành lập lớp.
4. Thư ký các Hội đồng thuộc lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ
5. Soạn thảo các công văn, báo cáo, quyết định bồi dưỡng nghiệp vụ.
6. Quản lý, cấp phát chứng chỉ, chứng nhận cho học viên
7. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất số liệu liên quan đến đào tạo bồi dưỡng ngiệp vụ
8. Lưu trữ hồ sơ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
9. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
* Công tác khác:
10. Giảng viên kiêm nhiệm.
 
Trần Văn Thái
0914682463
 * Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Nguyễn Bá Sáu
0383779351
 Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ, có phương án che chắn thiết bị trong mùa mưa bão.
5. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Lê Quý Hoà
0934723739
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của Hướng dẫn viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Quản lý kho xưởng: Xây dựng, Điện, Nước, Sắt hàn.
5. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ.
6. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
Đỗ Văn Hùng
0365434563
* Phụ trách công việc:
1. Nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học …
2. Đề xuất vật tư giảng dạy.
3. Hướng dẫn sinh viên tham quan, thực tập tại công trình.
4. Đề xuất bảo trì máy các loại theo định kỳ, có phương án che chắn thiết bị trong mùa mưa bão.
5. Tham gia công tác Đoàn.
6. Thực hiện một số công việc khác khi Giám đốc hoặc Phó giám đốc phân công.
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: 02573841989;  0918126439
Email: trungtambdnvkdxd@muce.edu.vn Website: http://trungtamboiduongnghiepvu.muce.edu.vn/