logo
Hướng dẫn quy trình làm đơn xin điều chỉnh học phần HK II năm 2018 -2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH
HỌC PHẦN HỌC KÌ II 2018 -2019

1. Sinh viên xin miễn, chuyển điểm các học phần trong kỳ:
- Làm mẫu đơn mau 1a - Don xin Mien chuyen diem.doc (click vào để lấy mẫu);
- Kèm giấy chứng nhận, chứng chỉ, bảng điểm học tập photo công chứng có liên quan tới các học phần cần xin miễn, chuyển điểm.
2. Sinh viên đăng ký, điều chỉnh học phần, học cải thiện theo lớp chính khóa:
- Làm mẫu đơn mau 1b - Don xin hoc cai thien (click vào để lấy mẫu).
3. Sinh viên đăng ký rút học phần trong kỳ:
- Làm mẫu đơn “mau 1c - Don xin rut hoc phan” (click vào để lấy mẫu).
4. Một số quy định làm việc:
- Khi đăng ký, điều chỉnh học phần sinh viên cần xem lịch học cụ thể các lớp mình đăng ký học phần để tránh việc trùng lịch học giữa các học phần.
- Sinh viên làm đơn đăng ký trong giờ giải lao, sinh viên phải chủ động trong việc đăng ký để không ảnh hưởng đến thời gian học tập trên lớp.
- Khi nhận phiếu “Thông tin đăng ký học phần” sinh viên kiểm tra các thông tin về lớp học phần đã đăng ký và phản hồi ngay để xử lý.
- Hủy đơn đăng ký sau 05 ngày nếu sinh viên không đến nhận phiếu trả kết quả đăng ký.
- Tất cả các đơn xin điều chỉnh học phần, sinh viên nộp trực tiếp, không nhờ bạn nộp thay.  
 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền