logo
Thời khóa biểu tuần 1 đến tuần 8 năm học 2019-2020 ( Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 22/9/2019)-CẬP NHẬT NGÀY 29-7-2019 (HỦY LỊCH HỌC KHÓA D18X TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2019)

 Thời khóa biểu tuần 1 đến tuần 8 năm học 2019-2020 ( Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 22/9/2019)-CẬP NHẬT NGÀY 29/7/2019 (HỦY LỊCH HỌC KHÓA D18X TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2019)

Thời khóa biểu:                             TKB TUẦN 1 - 4;                       TKB TUẦN 5 - 8

Lịch thi:                                          THI TUẦN 1 - 4;                        THI TUẦN 5 - 8

Kế hoạch Phòng, Khoa:                NHÓM GV TUẦN 1 - 2;            NHÓM GV TUẦN 3 - 4

                                                         NHÓM GV TUẦN 5- 6;             NHÓM GV TUẦN 7 -8

Kế hoạch phòng học:                    PHÒNG HỌC TUẦN 1 - 4;       PHÒNG HỌC TUẦN 5 - 8

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền