logo
logo
Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

CƠ CẤU BỘ MÁY ĐẢNG ỦY


Phó BT Đảng ủy - Phan Văn Huệ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2020 -2025
 
STT
Họ và tên
Chức vụ hiện nay
1
Phan Văn Huệ
Phó BT Đảng ủy
2
Nguyễn Nguyên Khang
Uỷ viên ban thường vụ, CN UBKT
3
Phạm Ngọc Tiến
Uỷ viên ban thường vụ
4
Nguyễn Thị Khánh Trang
Ủy viên BCH, Phó CN UBKT
5
Dương Văn Danh
Ủy viên BCH
6
Đào Văn Dương
Ủy viên BCH
7
Nguyễn Kim Cường
Ủy viên BCH
8
Nguyễn Hữu Ninh
Ủy viên BCH
9
Lê Sơn Tùng
Ủy viên BCH
10
Nguyễn Văn Hải
Ủy viên BCH