logo
logo
SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
I. Sứ mệnh (MISSION)
Sứ mệnh của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và một số lĩnh vực khác, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
II. Tầm nhìn (VISION)
Đến năm 2030, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là trường đại học kỹ thuật đa ngành theo định hướng ứng dụng, có uy tín trong trong lĩnh vực xây dựng, từng bước hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khu vực ASEAN.
III. Các giá trị cốt lõi (CORE VALUES)
     1. Kế thừa - Phát triển: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung luôn tôn trọng và kế thừa các giá trị truyền thống trong quá trình phát triển Nhà trường, đồng thời luôn ưu tiên đầu tư để phát triển mở rộng ngành nghề đào tạo, loại hình đào tạo và trình độ đào tạo. Kế thừa các giá trị truyền thống là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
     2. Năng động – Sáng tạo: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung luôn khuyến khích sự năng động, sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt, đa dạng trong quản trị, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
     3. Tận tụy - Trách nhiệm: Sự tận tụy và trách nhiệm là chìa khóa cho mọi thành công, là tiêu chuẩn mà Trường Đại học Xây dựng Miền Trung luôn luôn đặt ra và yêu cầu mỗi thành viên của Trường phải hướng đến, đây chính là yếu tố quyết định để nhà trường đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
     4. Chia sẻ - Hợp tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung luôn luôn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cho người học, đồng thời luôn coi trọng sự hợp tác với tất cả các đối tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, kết nối cộng đồng.