logo
logo
Các đơn vị trực thuộc

Cơ cấu tổ chức bộ máy
Ban Giám hiệu (gồm 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng), có 20 đơn vị thuộc, trực thuộc gồm: 07 phòng, 05 khoa, 06 trung tâm, 01 viện và 01 phân hiệu.
Ban Giám hiệu
07 phòng chức năng
- Phòng Tổ chức - Nhân sự;
- Phòng Hành chính - Quản trị;
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Quản lý chất lượng;
- Phòng Công tác Sinh viên;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
05 khoa 
- Khoa Xây dựng;
- Khoa Kiến trúc;
- Khoa Hạ tầng kỹ thuật - Công nghệ;
- Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng;
- Khoa Khoa học Cơ bản;
06 Trung tâm  
- Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng;
- Trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp;
- Trung tâm Tư vấn xây dựng;
- Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung
01 Viện nghiên cứu khoa học 
Viện Nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung
01 phân hiệu tại thành phố Đà Nẵng