logo
logo
Ban giám hiệu

          HIỆU TRƯỞNG

 
  Hiệu trưởng: TS. Phan Văn Huệ

 

a. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết, kết luận của cơ quan cấp trên và Đảng bộ trường, Hội đồng trường;
b. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực;
c. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thanh tra, pháp chế; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối viên chức, người lao động;
d. Công tác đào tạo: xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo trung hạn, dài hạn; công tác tuyển sinh; mở ngành; quyết định liên kết đào tạo; quản lý và ký văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ, chứng nhận;
đ. Công tác kế hoạch - tài chính;
e. Công tác hành chính - tổng hợp; xây dựng cơ bản; cơ sở vật chất, quản lý mua sắm tài sản, trang thiết bị của Nhà trường;
g. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
h. Công tác quốc phòng, an ninh: công tác tự vệ cơ quan, công tác an ninh trật tự; công tác phòng chống cháy, nổ; phòng chống thiên tai, dịch bệnh;
i. Sinh hoạt tại phòng Tổ chức - Nhân sự; chỉ đạo các đơn vị: phòng Tổ chức - Nhân sự, phòng Hành chính - Quản trị, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, khoa Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kiểm định xây dựng, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Tư vấn xây dựng, trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Miền Trung, Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường Miền Trung.
 Liên hệ: Email: phanvanhue@muce.edu.vn, ĐT: 0914 058 937

 

 

Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Đức Thường

a. Công tác tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo, xây dựng và thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo các trình độ, các hệ đào tạo; thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; công tác liên kết đào tạo;
b. Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng;
c. Công tác sinh viên; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của khối sinh viên;
d. Công tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thư viện; công tác truyền thông nội bộ, truyền thông tuyển sinh; quan hệ doanh nghiệp;
đ. Công tác văn hoá, thể thao, môi trường; phục vụ cộng đồng;
e. Tham gia công tác xây dựng cơ bản trên các mặt công việc được giao;
g. Sinh hoạt tại phòng Quản lý đào tạo; chỉ đạo các đơn vị: Phân hiệu Đà Nẵng, phòng Quản lý đào tạo, phòng Quản lý chất lượng, phòng Công tác sinh viên, khoa Kiến trúc, khoa Hạ tầng kỹ thuật - Công nghệ, khoa Khoa học cơ bản, trung tâm Thông tin - Thư viện, trung tâm Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp.
 
 Liên hệ: Email: leducthuong@muce.edu.vn, ĐT: 0776 550 079