logo
logo
Giảng viên - Nhà khoa học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
 
Tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường 245 người; gồm giảng viên cơ hữu 169 người (trong đó giảng viên cơ hữu kiêm cán bộ quản lý 36 người) và nhân viên 76 người. Phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, Nhà trường hiện có 03 PGS, 36 TS, 124 ThS và 6 đại học.
Hệ thống tổ chức bộ máy của Trường bao gồm: Đảng ủy (thuộc Thành ủy Tuy Hòa), Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.
Ban Giám hiệu (gồm 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng), có 20 đơn vị thuộc, trực thuộc gồm: 07 phòng, 05 khoa, 01 viện, 06 trung tâm và 01 phân hiệu.
Về đào tạo đại học chính quy, Trường hiện có 16 chương trình đào tạo hệ đại học; 06 chương trình đào tạo đại học liên thông chính quy; 08 chương trình đào tạo đại học vừa làm vừa học; 01 chương trình đào tạo thạc sĩ.