logo
logo
Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên khóa D21

HƯỚNG DẪN XEM THỜI KHÓA BIỂU
I.     XEM THỜI KHÓA BIỂU QUA MẠNG INTERNET.
-         Truy cập internet vào websiteTrường Đại học Xây dựng Miền Trung địa chỉ http://www.muce.edu.vn
-          Chọn mục “THỜI KHÓA BIỂU”. Sau đó di chuyển xuống phía dưới, s thấy liệt kê đường dẫn để xem Thời khóa biểu các tuần: Ví d: Thời khóa biểu Tuần8 đến tuần 11 năm học 2021-2022 (Từ ngày 13/9/2021đến ngày 10/10/2021).
-          Click vào đường dẫn Thời khóa biểu Tuần muốn xem s thấy liệt kê các file chi tiết:
Thời khóa biểu
Lịch Thi
Kế hoạch Phòng, Khoa
Kế hoạch Phòng học
-          Click vào file muốn tải về, sau đó mở file và xem nội dung.
      Nội dung các file như sau:
-          File TKB TUẦN 8 - 11: Dùng để tra cứu Thời khóa biểu các học phần, phòng học, số tiết học (Sinh viên vào Sheet: HS-SV và gõ tên lớp để tra cứu lịch học của lớp mình).
-          File LỊCH THI TUẦN 8 - 11: Dùng để tra cứu môn thi, lớp, phòng thi (Ví d theo mẫu lịch thi).
-          File Kế hoạch Phòng, Khoa: Dùng để tra cứu lịch lên lớp tổng hợp của các Đơn vị Phòng, Khoa.
-          File Kế hoạch Phòng học: Dùng để tra cứu lịch Phòng học toàn Trường.
II.    XEM THỜI KHÓA BIỂU TRÊN BẢN TIN:
-          Bản tin Thời khóa biểu được dán trên Bản tin của Phòng Quản lý Đào tạo treo tại Sảnh Giảng đường khu B và Khu A: Các ký hiệu như sau:
-          B1-406: Tên Giảng đường và tên Phòng học: (B1 là Giảng đường khu B1 (Khu A Có 3 Giảng đường ký hiệu là A2, A3, A4); (khu B có 01 Giảng đường B1 từ Phòng B1-201 đến B1-508); 406 là tên Phòng học 406;
-          1-3: Là thứ tự tiết thứ 1, đến tiết thứ 3 của học phần (Trong ví dụ là tiết 1, tiết 2, tiết 3 của học phần   GTICH1)
-          GTICH1: Là tên học phần. Trong ví dụ là học phần Giải Tích 1
-          (3): Là số tiết học trong buổi hôm đó, tức là 3 tiết.
-          (V.Dương): Là tên Giảng viên giảng dạy học phần đó. Trong ví dụ là Tiến sĩ Đào Văn Dương
-          Chú ý: Thời khóa biểu 4 tuần thông báo 1 lần, mỗi tuần có thể khác nhau, vì vậy Sinh viên phải xem Thời khóa biểu hàng tuần. Xem file mẫu Thời khóa biểu và Lịch Thi.