logo
logo
Phòng Công tác sinh viên

1. GIỚI THIỆU:
 http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/img_0835_26481702692_o.jpg
Theo quyết định 565/QĐ-ĐHXDMT, ngày 28/11/2014 về việc kiễn toàn bộ máy phòng công tác HSSV, cơ cấu bộ máy tổ chức của phòng công tác HSSV các bộ phận trực thuộc:  Tổ quản lý học sinh – sinh viên và Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
1
TS.Trịnh Tiến Dũng
Trưởng phòng
 
2
ThS. Lê Văn Khôi
P.Trưởng phòng
 
3
CN. Đào Duy Bôn
Chuyên viên
 
4
CN. Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên
 
5
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhã
Chuyên viên
 
6
ThS. Đinh Gia Tuấn
Chuyên viên - PT Trung tâm HTSV và QHDN
 
7
CN. Ngô Văn Thống
Chuyên viên
 
7
Đinh Thị Lĩnh
Y sỹ đa khoa
 
8
KS. Lê Trọng Hoài
Chuyên viên
 
9
Trần Đăng Hiền
Nhân viên
 
10
Trần Ngọc Dũng
Nhân viên
 
 
3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
A. Tổ quản lý học sinh, sinh viên
- Chức năng:   
Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung quản lý học sinh- sinh viên trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
-  Nhiệm vụ:
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong học sinh-sinh viên:
1.1.  Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của học sinh- sinh viên, đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong học sinh- sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Trường và thực hiện công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện phẩm chất cho HSSV.
1.2. Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ và của Trường. Tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân vào đầu khóa học.
2. Công tác Quản lý học sinh- sinh viên:
2.1. Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan làm các thủ tục tiếp nhận học sinh- sinh viên trúng tuyển vào Trường sau các kỳ thi tuyển sinh hàng năm. Sắp xếp lớp và chỉ định ban cán sự lớp; Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho học sinh-sinh viên…;
2.2. Cấp thẻ học sinh- sinh viên, quản lý hồ sơ của học sinh- sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ học sinh- sinh viên để đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các các đơn vị chức năng liên quan;
2.3. Giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh-sinh viên tốt nghiệp, chuyển trường hoặc bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương. Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến  học sinh - sinh viên trừ kết quả học tập;
2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý học sinh- sinh viên nội, ngoại trú, xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp; lập hệ thống thông tin quản lý học sinh- sinh viên nội, ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp học sinh- sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro;
2.5. Định kỳ tổ chức cho lãnh đạo nhà trường đối thoại với học sinh- sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên;
2.6. Đinh kỳ tổ chức xét danh hiệu thi đua, điểm rèn luyện; tập hợp kết quả đề nghị Nhà trường khen thưởng; xét kỷ luật học sinh- sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường;
      2.7. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, Tài chính kế toán và các Khoa thực hiện xét cấp học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí cho học sinh- sinh viên theo quy định hiện hành; 
2.8. Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa, và giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên cố vấn nắm tình hình, đôn đốc và kiểm tra việc học tập, thực hiện các nội quy, quy chế của Trường cũng như các hoạt động khác của học sinh- sinh viên;
2.9. Quản lý toàn bộ khu ký túc xá học sinh - sinh viên;
B. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
- Chức năng:
Tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường tổ chức và quản lý các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Nhiệm vụ:
1. Tổ chức các hoạt động tư vấn cho học sinh, sinh viên
- Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nội dung, chương trình đào tạo, các vấn đề về học tập cho HSSV; tham gia công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh của nhà trường.
- Tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên về cơ hội việc làm, các kiến thức, kỹ năng cần có trước và sau khi ra trường, lựa chọn địa điểm thực tập, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc…
2. Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ
- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đào tạo ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên.
3 Tổ chức các chương trình việc làm cho sinh viên
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, hội nghị và ngày hội việc làm theo kế hoạch nhằm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng, thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường, người học với các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng.
- Tổ chức giới thiệu việc làm bán thời gian và việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.
      4. Tìm kiếm, xây dựng và quản lý Quỹ học bổng tài trợ
Kêu gọi và tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hình thành Quỹ học bổng tài trợ nhằm động viên, khen thưởng cho HSSV xuất sắc, trợ cấp cho HSSV vượt khó học giỏi và HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
5. Tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phục vụ cho mục đích học tập, sinh hoạt của sinh viên, giúp giảm thiểu những khó khăn trong cuộc sống và nâng cao hiệu quả học tập của HSSV.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu phục vụ công tác, học tập, sinh hoạt và cuộc sống của HSSV nhà trường.
      6. Kết nối cựu sinh viên, điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của học sinh - sinh viên
-Tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của nhà trường, giúp nhà trường có sự điều chỉnh cần thiết trong công tác đào tạo và quản lý.
- Kết nối với cựu sinh viên của nhà trường nhằm tiếp nhận những chia sẻ kinh nghiệm và các đóng góp tinh thần, vật chất để giúp đỡ sinh viên và xây dựng nhà trường.
 4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TS. Trịnh Tiến Dũng
Trưởng phòng
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0942000759
Email: trinhtiendung@muce.edu.vn
Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác HSSV nhà trường.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng và ban hành các quy định trong nhà trường về công tác HSSV.
- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng HSSV.
- Tiếp nhận, sắp xếp, bố trí, nhận xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức trong phòng.
- Tổng hợp các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng liên quan đến HSSV.
- Chỉ đạo tổ chức khám sức khoẻ, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV.
- Chỉ đạo quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú.
- Giao ban với các lớp học sinh, sinh viên; Định kỳ tổ chức cho lãnh đạo Nhà trường đối thoại với HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được BGH nhà trường giao.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/KHOI(1).jpg
ThS. Lê Văn Khôi
Phó trưởng phòng
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0905272238
Email: levankhoi@muce.edu.vn
 Có nhiệm vụ tham mưu cho Trưởng phòng các chính sách, biện pháp quản lý HSSV.
Trực tiếp điều hành các công việc:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân vào đầu năm học, đầu khóa học.
- Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cố vấn, chọn ban cán sự lớp.
- Quản lý công tác an ninh, trật tự; Xử lý và tổng hợp tình hình HSSV vi phạm kỷ luật.
- Tổng hợp tình hình học tập, rèn luyện hàng tháng, hàng kỳ đối với HSSV.
- Tổ chức quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú.
- Chỉ đạo và tổ chức hoạt động thi đua của các lớp HSSV.
- Chỉ đạo công tác hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; Quản lý quỹ học bổng tài trợ.
- Trực tiếp giám sát công tác y tế trường học (bảo hiểm y tế, khám sức khỏe sinh viên đầu vào, đầu ra, nhập xuất thuốc).
- Phụ trách các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác
- Ký thay các loại giấy tờ xác nhận theo sự phân công.
- Thực hiện công tác quản lý và các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công (đi vắng).
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BINH.jpg
CN. Nguyễn Thanh Bình
Chuyên viên
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0935971766
Email: nguyenthanhbinh@muce.edu.vn
- Tiếp nhận hồ sơ mới, lập danh sách trích ngang, soạn quyết định thành lập lớp đưa thông tin lên phần mềm. BSC và website của trường.
- Tổng hợp điểm rèn luyện HSSV.
- Tổng hợp danh sách miễn, giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, danh hiệu; cập nhật danh sách HSSV trở lại học tập sau khi đã bảo lưu, ngừng học những năm trước lên phần mềm.
- Lập danh sách HSSV trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự gửi về địa phương.
- Tham gia kiểm tra tác phong, nề nếp của HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/BON.jpg
CN. Đào Duy Bôn
Chuyên viên
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0978644585
Email: daoduybon@muce.edu.vn
- Quản lý học sinh sinh viên học tập tại khu B (Thực hiện nội quy, quy chế, quản lý tình hình học tập, rèn luyện hàng tháng, hàng kỳ, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú, tổ chức hoạt động thi đua của các lớp HSSV).
- Quản lý HSSV khi đến trường học tập và sinh hoạt, thông báo cho gia đình về việc HSSV bỏ học, nghỉ học, kiểm điểm, nhắc nhở HSSV vi phạm.
- Phụ trách sinh viên học quân sự
- Soạn thảo quyết định xin thôi học, bảo lưu, vào học, chuyển trường, xoá tên HSSV; Điều chỉnh, cập nhật HSSV thôi học, xoá tên, vào học, chuyển trường lên phần mềm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HIEN(1).jpg
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhã
Chuyên viên
ĐTCQ: 057 3829784
Email: nguyenthithanhnha@muce.edu.vn
- Làm nhiệm vụ thư ký phòng (Trình ký, gửi các văn bản đến các đơn vị trong và ngoài trường; trực điện thoại phòng…)
- Tiếp nhận, phân loại, trả kết quả các giấy tờ xác nhận của HSSV sau khi đã xác nhận
- Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, quyết định, báo cáo theo yêu cầu của phụ trách phòng.
- Nắm bắt thông tin HSSV khi đến trường học tập và sinh hoạt, chuyển thông tin cho Đ/c Thống để thông báo cho gia đình về việc HSSV bỏ học, nghỉ học, kiểm điểm, nhắc nhở HSSV vi phạm.
- Làm nhiệm vụ thủ quỹ Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HIEN%20NAM.jpg
Trần Đăng Hiền
Nhân viên quản lý KTX
ĐTCQ: 057 3821135
ĐTDĐ: 01236906637
Email:
- Sắp xếp, bố trí chỗ ở, làm hợp đồng HSSV ở ký túc xá
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý HSSV vi phạm trong nội trú.
- Đăng ký tạm trú cho HSSV nội trú.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Báo cáo thường xuyên tình hình trong khu nội trú với lãnh đạo phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/DUNG(3).jpg
Trần Ngọc Dũng
Nhân viên quản lý KTX
ĐTCQ: 057 3821135
ĐTDĐ: 0987480337
Email:
- Sắp xếp, bố trí chỗ ở HSSV ở ký túc xá
- Quản lý ký túc xá đảm bảo về an ninh, trật tự, vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, nước.
- Tuỳ mức độ, xử lý HSSV vi phạm trong nội trú.
- Lập danh sách HSSV ở nội trú.
- Lập danh sách HSSV sử dụng điện nộp cho phòng TCKT để thu tiền.
- Nhận và phát thư cho HSSV.
- Quản lý tài sản của nhà trường trong ký túc xá và đề nghị sửa chữa kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/TUAN(3).jpg
ThS. Đinh Gia Tuấn
Phụ trách TT hỗ trợ SV và QHDN.
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0942000697
- Có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo phòng các chính sách, biện pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
- Tham mưu lãnh đạo phòng kế hoạch và hình thức tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, xét học bổng tài trợ.
- Chịu trách nhiệm các công việc:
+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên; hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình việc làm; Tìm kiếm, xây dựng Quỹ học bổng tài trợ; Kết nối cựu sinh viên, điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên.
+ Hoạt động kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm …..
+ Xây dựng và phụ trách Website, Facebook của phòng,
+ Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động ngoại khoá khác.
- Theo dõi hoạt động của ban cán sự lớp, theo dõi tình hình sử dụng email của HSSV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/HOAI.jpg
CN. Lê Trọng Hoài
Chuyên viên - TT hỗ trợ SV và QHDN.
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 0932440740
Email: letronghoai@muce.edu.vn
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách đoàn được bí thư đoàn trường phân công.
- Tham gia phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá học đường trong học sinh, sinh viên đoàn viên, thanh niên.
- Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp được phụ trách Trung tâm phân công.
- Hỗ trợ công tác xét trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ (tìm hiểu hoàn cảnh HSSV khi xét duyệt).
- Phụ trách chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
http://muce.edu.vn/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/LINH.jpg
Y sỹ. Đinh Thị Lĩnh
Y sĩ đa Khoa - TT hỗ trợ SV và QHDN
ĐTCQ: 057 3829784
ĐTDĐ: 01278747342
Email:dinhthilinh@muce.edu.vn
Trực tiếp phụ trách công tác y tế trường học:
- Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trong Trường và HSSV.
- Phối hợp theo dõi công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.
- Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác.
- Xếp lịch các lớp sinh viên vệ sinh khuôn viên trường hàng tuần, hàng tháng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng phân công.
 
5. LIÊN HỆ:
Phòng công tác học sinh, sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).0257.  829784               
Email: phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn                                  
Website:  phongcongtacsinhvien.muce.edu.vn