logo
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 TT quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

 Thông tư Số: 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 19/5/2020.  

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền