logo
Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp khóa D14X, CD, K và D17X6

I. Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học khóa D14X, CD, K và D17X6.

- Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp D14X

 - Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp D14K

- Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp D14CD

- Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp D17X6

II. Sinh viên các khóa trước muốn đăng ký làm tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cùng khóa D14X, CD, K, D17X6, bộ hồ sơ bao gồm:

  1. Đối với sinh viên đăng ký làm lần đầu hoặc làm lại đồ án tốt nghiệp:

   - Đơn xin đăng ký làm tốt nghiệp (mẫu đơn);

   - Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

   - Phiếu điểm học tập (do khoa cấp và xác nhận);

   - Chuẩn đầu ra Anh văn (photo công chứng).

 2. Đối với sinh viên xét chuẩn đầu ra:

   - Đơn xin đăng ký xét tốt nghiệp (mẫu đơn);

   - Bảng kiểm điểm cá nhân có xác nhận của địa phương;

   - Chuẩn đầu ra Anh văn (photo công chứng).

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền