logo
Thông báo nhận Bảng điểm tốt nghiệp toàn khóa và kế hoạch về Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khóa D14, D17X6, C16 và đại học, cao đẳng các khóa trước

        Phòng Quản lý Đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng khóa D14, D17X6, C16 và sinh viên đại học, cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt về thời gian nhận Bảng điểm học tập toàn khóa và Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Nhận Bảng điểm học tập toàn khóa (dành cho sinh viên D14X - đợt 2, D17X6, D14CD, D14K, C16 và sinh viên đại học, cao đẳng khóa trước tốt nghiệp cùng đợt):

Thời gian: ngày 09/8/2019; Địa điểm: tại phòng Quản lý Đào tạo

2. Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:

Thời gian: ngày 24/8/2019; Địa điểm: Hội trường khu B (xem kế hoạch chi tiết)

Danh sách sinh viên đại học D14X - đợt 1 và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHXDMT ngày 24/5/2019 

Danh sách sinh viên đại học D14X - đợt 2, D17X6, D14CD, D14K và đại học các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số: 295/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/7/2019

Danh sách sinh viên cao đẳng khóa C16 và cao đẳng các khóa trước tốt nghiệp cùng đợt được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 296/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/7/2019

Lưu ý:

- Sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ được trao bằng tốt nghiệp vào ngày 24/8/2019;

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu thông tin chưa chính xác phản hồi cho phòng Quản lý Đào tạo (hạn chót ngày 06/8/2019) để chỉnh sửa. (Số điện thoại: 0257 3827618 gặp Cô Như).

Trân trọng.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền