logo
Thời khóa biểu tuần 17 đến tuần 24 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 12/01/2020)-CẬP NHẬT NGÀY 11/12/2019 - TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 24

 Thời khóa biểu tuần 17 đến tuần 24 năm học 2019-2020 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 12/01/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 11/12/2019 - TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 24

Thời khóa biểu:                        TKB TUẦN 17-20;                  TKB TUẦN 21-24

Lịch thi:                                    LỊCH THI TUẦN 17-20;        LỊCH THI TUẦN 21-24

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 17-18;        NHÓM GV TUẦN 19-20

                                                   NHÓM GV TUẦN 21-22;        NHÓM GV TUẦN 23-24

Kế hoạch phòng học:             PHÒNG HỌC TUẦN 17-20;      PHÒNG HỌC TUẦN 21-24

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền