logo
logo
Đăng ký Online - học cùng chính khóa HK 2, 2021 - 2022 (Gia hạn đợt 3)

P. QLĐT thông tin đến sinh viên về việc gian hạn đăng ký học cải thiện đợt 3:
+ Thời gian đăng ký: từ ngày 24/02/2022 đến 05/03/2022;
+ Điều kiện đăng ký: các học phần có số tiết đã học không vượt quy định (20% số tiết);
 
Lưu ý:
Sau thời gian trên P. QLĐT không tiếp nhận xử lý đăng ký các trường hợp bổ sung.